Ordrup bydelscenter

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 210 for Ordrup bydelscenter og kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2003  enstemmigt vedtaget lokalplan 210 for Ordrup bydelscenter og kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune.

Lokalplan 210 er ændret således at kortbilag 1, signatur for grønt område tilføjes for matr.nr. 10 ao Ordrup samt 
at redegørelsen tilføjes bemærkninger om forureningskortlægning.

Kommuneplantillægget er ikke ændret.

Lokalplanernes formål er:

  • at områderne fastholdes og udbygges som attraktive og velfungerende centerområder,
  • at der gives mulighed for et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, liberale erhverv, offentlige formål og boliger,
  • at strøggadernes beliggenhed og udstrækning defineres,
  • at bevaringsværdig bebyggelse sikres og
  • at områderne sikres en tilstrækkelig parkeringsforsyning.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at antallet af rammer i bydelscenterne reduceres og gøres entydige,
  • at der fastsættes rammer for butiksstørrelser,
  • at der fastsættes normer for centerområdernes udvidelsesmuligheder.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,