Ordrup Skole

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 216 for Ordrup Skole og kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget den 21. juni 2004 af Kommunalbestyrelsen med 11 stemmer (C+V) for og 2 stemmer (T) imod, medens 2 (A+F) undlod at stemme.

De vedtagne planer er ikke ændret i forhold til forslagene.

Lokalplanens formål er:

  • at området fastlægges til offentligt formål, herunder skole, idrætssal og institutioner,
  • at udbygning af skole sker under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse og anvendelse indenfor lokalplanområdet,
  • at udformningen og placeringen af ny bebyggelse sker under hensyntagen til omgivelserne,
  • at bebyggelse forsynes med den nødvendige parkering og cykelparkering.

Kommuneplantillæggets formål er:

  • at bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 50,
  • at antal etager fastsættes til 3½ og bygningshøjden til 18,5 meter.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,