Genvejsmenu

Mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 276 for et område mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte plan endeligt, idet 7 (T+A+B+F) dog stemte imod §§ 1 (4. pind), 6.5 og 6.10, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der nu må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

Lokalplanen er vedtaget med tilføjelse i §§ 3 og 8 vedrørende opsætning af skilte mod motorvejen og med ændring i kortbilaget således, at bevaringsværdigt træ på Liljevej 2 udgår, træ på Rosenvej 2 angives som bevaringsværdigt.

Se planen her

Se Lokalplan 276

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.