Mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 309 for et område mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.  

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte plan endeligt, idet 7 (T+A+B+F) dog stemte imod lokalplanforslagets §§ 1 (4. pind) og 6.5, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der nu må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

Lokalplanen er vedtaget med ændring i kortbilaget således, at Mosebuen 2 udgår som bevaringsværdig.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.