Genvejsmenu

Omkring Søbakken

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 313 for et område omkring Søbakken 

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt område for helårsbeboelse samt fastholde områdets grundstørrelser, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger, beplantning og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. september 2009 vedtaget ovennævnte lokalplan med 9 stemmer (C+V) for og 7 stemmer (T+F+A+B) imod.

Gentofte-listen, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre stemte imod, idet de finder, at forslaget på ingen måde sikrer formålsparagraffen bedre end den eksisterende lokalplan 61.01. Spørgsmålet om fortætning handler om udstykningsmulighed for én grund, hvor det klart fremgår, at ejeren allerede - som det også skete vedrørende Strandvejen 257 - Fru Schous villa - har trukket sin ansøgning. Hvis flertallet virkelig ønsker at undgå fortætning, kan det undre meget, at der påtænkes udstykning af Lindegården - kommunens ejendom, som grænser op til lokalplan 313. Det grønne vejbillede for Søbakken sikres på ingen måde af 313, men nedbrydes derimod når 5-meterreglen fjernes. Der mangler ganske enkelt helhedstænkning - også for hele kystzonen.

Der er foretaget en redaktionel ændring i § 3.3.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.