Et område i Skovshoved By

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By og kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune

Formålet med planerne er at fastlægge anvendelsen af området til boligformål og give mulighed for, at Lindegården alternativt kan anvendes til offentligt formål i form af lokalt aktivitetshus.

Lokalplanen er vedtaget med ændringer i afsnittene §§ 6.1, 6.6 for at præcisere det fremtidige etageareal til boligformål. I § 9.1 præciseres, at de på kortbilag 2 skraverede arealer ikke må medregnes i bebyggelsesprocenten. Kortbilag 2 rettes i henhold til ny udstykningsplan. Nyt afsnit ”Fortidsminder” tilføjes i redegørelsesdelen. Kommuneplantillægget er vedtaget uændret.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2011 enstemmigt vedtaget lokalplan 320 og kommuneplantillæg 7 endeligt.  

Se planerne her

Se Lokalplan 320.

Se Kommuneplantillæg 7.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om  lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,