Plejeboliger ved Jægersborghave

Lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave med sammenfattende miljøredegørelse og tillæg 6 til Kommuneplan 2017

Lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave med sammenfattende miljøredegørelse og tillæg 6 til Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune

Planernes formål er at give mulighed for opførsel af 72 nye plejeboliger samt orangeri i tilknytning til de 72 eksisterende plejeboliger.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2019 vedtaget lokalplan 323.1 og Kommuneplantillæg 6 endeligt, sammen med en sammenfattende miljøredegørelse. Planerne blev enstemmigt vedtaget. 

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 

  • Med henblik på at tydeliggøre forståelsen af § 5.2 om regulering af sekundære bygninger som garager, skure og udhuse anbefales en præciserende redaktionel ændring af teksten. 
  • Der anbefales samtidig en redaktionel tilføjelse i planredegørelsen om, at der i lokalplanområdet ikke er registreret bilag IV-arter (særligt beskyttede dyrearter). 
     

Se planerne her

Se Lokalplan 323.1 med sammenfattende miljøredegørelse.

Se Kommuneplantillæg 6.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,