Munketorvet butikscenter

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 334 for Munketorvet butikscenter og kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune 

Planernes formål er at give mulighed for en revitalisering af Munketorvet Butikscenter, bl.a. ved at give mulighed for at eksisterende butikker suppleres med et ca. 1.000 m2 stort supermarked.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2012 vedtaget lokalplan 334 og kommuneplantillæg 13 endeligt, sammen med en sammenfattende miljøredegørelse. Planerne blev vedtaget med 15 stemmer (C+V+B+Brigitta Volsted Rick, F) for, og 4 stemmer (A+Marie Louise Bistrup, F) imod, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget, jf. rettelsesblad udsendt den 15. maj 2012 og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget om, at tillade brugerbetalte vejbump på Dalstrøget.

Der foreligger stemmeforklaringer fra A og Marie Louise Bistrup, F.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:

  • Vejadgang fra Kildebakkegårds Allé udgår.
  • Ny bestemmelse om træer mod Vangedevej og Kildebakkegårds Allé.
  • Ny bestemmelse om beplantningsplan m.m.
  • Endvidere præciseres teksten vedrørende butiksstørrelse i stueplan samt forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Se planerne her

Se Lokalplan 334.

Se Kommuneplantillæg 13.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,