Skovshoved Havn

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 340 for Skovshoved Havn og kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2013

 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bl.a.:

  • Havneområdets anvendelse.
  • Havneudvidelsens omfang og udformning.
  • Placering og indpasning af ny bebyggelse.
  • Rekreative områder og placering af nye aktiviteter på havnen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2013 med 15 stemmer (C, A, F og Marie Louise Gjern Bistrup, Uden for Parti) for og 1 stemme (Eyvind Vesselbo (V)) imod, medens 1 (Mogens Vad (V)) undlod at stemme, lokalplan 340 for Skovshoved havn og Kommuneplantillæg 5/2013.

Lokalplanen blev vedtaget med ændringer:

Der er blandt andet sket ændringer i det maksimale etageantal og bygningshøjder, "Hotel" er ændret til "overnatningsmulighed i forbindelse med stævner", der må ikke plantes nye træer på havnearealet, byggefelt C og D må også anvendes til offentlige formål og parkering, der er indsat to nye bestemmelser, der sikre at eksisterende bygninger kan genopføres efter brand eller lign. Bestemmelser om støjniveau på primære opholdsarealer udgår og kanalbassin og boldbane er udgået.

Kommuneplan 2013 blev endelig vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2013, pkt. 2. "Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009" ændrer derfor navn til "tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013".

Se Ændringer i de vedtagne planer.

Se Høringsnotat vedr. høring 2012

Se Høringsnotat vedr. supplerende høring 2013

Se planerne her

Se Lokalplan 340

Se Kommuneplantillæg 5.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,