Genvejsmenu

Mellem Alrunevej og Nellikevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej 

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, bygningshøjde, bebyggelsesprocent med mere for et område mellem Nellikevej og Alrunevej. Lokalplanen fastlægger desuden en 5 meter byggelinje indenfor hvilken, der gælder særlige bestemmelser for opførelse af ny bebyggelse og hegning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. september 2013 enstemmigt vedtaget lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej endeligt.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændring: hegning langs Gentofte Rende skal være i form af levende hegn eller hæk og skal placeres helt på egen grund.

Offentliggørelse om reduktion af å-beskyttelseslinjen

På baggrund af lokalplan 346 har Gentofte Kommune søgt om reduktion af å-beskyttelseslinjen langs Gentofte Rende.

Naturstyrelsen har i brev af 2. oktober 2013 reduceret å-beskyttelseslinjen til at omfatte matr. nr. 129d, 129c og dele af 129a, alle Gentofte, som vist på lokalplanens kortbilag.

Afgørelsen begrundes med at reduktionen vil erstatte en række dispensationer med en administrativ sagsgang, og at reduktionen ikke tilsidesætter formålet med å-beskyttelseslinjen.  For den del af å-beskyttelseslinjen, der ophæves inden for området af lokalplan 346, er der tale om et eksisterende område i byzone med en noget by- og parkpræget, tilrettet å. Reduktionen af linjen vil ske til det allerede bebyggede og fastholder det resterende areal omkring åen, som åbent, grønt område. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at reduktionen alene vil gælde inden for området af lokalplan 346, hvilket betyder, at å-beskyttelseslinjen træder i kræft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres.
Afgørelsen er offentliggjort i henhold til § 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1308 af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Se planen her

Se Lokalplan 346.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,