Genvejsmenu

Ordrupgaard

Lokalplan 354 for Ordrupgaard

 

Formålet med lokalplanen er, at skabe mulighed for at tilvejebringe nye og bedre fysiske rammer for udstilling og opbevaring af den franske samling.

Formålet er endvidere at sikre, at denne udvidelse af Ordrupgaard sker under hensyntagen til eksisterende bevaringsværdige bebyggelser og skovarealer samt den omkringliggende villabebyggelse.

Sidst men ikke mindst er formålet med lokalplanen, at sikre at denne udvidelse sker under hensyntagen til områdets trafikale- og parkeringsforhold. 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedr. bebyggelsesprocent, bygningshøjde, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, bevaringsværdige træer, materialer, byggelinjer m.v.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2015 enstemmigt vedtaget lokalplan 354 for Ordrupgaard endeligt. Lokalplanforslaget blev vedtaget med få tilføjelser og redaktionelle ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.
 
Der indføjes uddybende forklaringer i lokalplanens redegørelse vedrørende fortidsminde og fredsskov. Endvidere foreslås en tilføjelse på kortbilaget vedrørende adgang til Finn Juhls hus. 

Ændringerne og tilføjelserne er en imødekommelse af indsigelser i høringsperioden og de ændrer ikke på planens fysiske forhold.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,