Genvejsmenu

Mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej

Lokalplanens formål er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse og at sikre bevaringsværdsige bygninger og træer i området. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2015 vedtaget lokalplan 371 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej endeligt med en enkelt ændring vedr. et udpeget birketræ på adressen Tagesmindevej 1 som fjernes som bevaringsværdigt på kortbilaget.

Lokalplanen blev vedtaget med 17 stemmer (C,V,A, B) for og 2 stemmer (I+Ø) imod.

Poul V. Jensen (I) stemte imod idet:
”Liberal alliance finder, at udpegningen af 38 bevaringsværdige træer er en indgriben i den private ejendomsret. Herudover koster det dyrt at forvalte ansøgninger om beskæring og fældning af træer.”

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:
”Enhedslisten mener, der er for mange begrænsninger i forslaget til lokalplanen, og mener man bør have mere fokus på udvikling af området i samarbejde med områdets beboere.”

Se planen her

Se Lokalplan 359

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,