Genvejsmenu

Tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene

Kort visende bydelscentrene med rødt

Lokalplan 364 - Tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene.

Med det formål at videreudvikle bydelscentrene som velfungerende rammer med et varieret udbud af butikker, publikumsorienteret service, offentlige formål, liberale erhverv og boliger tilvejebragte Gentofte Kommune i 2003 lokalplanerne 209 til 214, én for hvert af de 6 bydelscentre.

Lokalplanerne er stadig gældende og er nu suppleret med lokalplan 364 Tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene.

Lokalplanen supplerer de ovennævnte lokalplaner med følgende:

  • Mulighed for indretning af lægehuse, klinikker og lignende med publikumsorientering i strøggadernes stueetage.
  • Den højst tilladelige størrelse for butikker og publikumsorienteret service fastlægges til 500 m2.
  • Der fastlægges krav til etablering af cykelparkeringspladser ved indretning af butikker og offentlige formål.
  • Der udpeges endvidere bevaringsværdige bygninger, som omfattes af bestemmelserne der sikrer, at de ikke nedrives, ombygges eller på anden vis ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. august 2014, endeligt vedtaget lokalplan 364 tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring. Lokalplanen blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B) for og 2 stemmer (I+Ø) imod.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten stemmer imod, idet man ikke tager højde for de mindre specialbutikkers overlevelse, og dermed hindrer udviklingen af Gentofte, som et sted man søger til for at gøre sine indkøb."

Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "der ikke kan gives dispensation for størrelsen op til eks. 1200 m2 for op til 25% af det samlede butiksareal i bydelscenteret."

Se planen her

Se Lokalplan 364.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .