Genvejsmenu

Søborg Hovedgade 11- 13 og Stjerneborg Allé 4

Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11- 13 og Stjerneborg Allé 4

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11- 13 og Stjerneborg Allé 4

Lokalplanens formål er først og fremmest at styrke Dyssegård Bydelscenter, ved at muliggøre ny bebyggelse på to ejendomme. Lokalplanen sikrer at den nye bebyggelse opføres i naturlig sammenhæng med både centerområdet langs Søborg Hovedgade og villakvarteret omkring Stjerneborg Allé. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2017 vedtaget lokalplan 387 endeligt. Planerne blev vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og D) for og 1 stemme (Ø) imod.

Der foreligger stemmeforklaring fra Ø.

 

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændring:

  • Det er et krav for ibrugtagning af nyt byggeri, at der er etableret afskærmning for kørelys, ind mod Stjerneborg Allé 4.
     

Se planen her

Se Lokalplan 387.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,