Genvejsmenu

Mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej

Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej

Lokalplanens formål er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplan indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på det samme ejendom. 

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde ikke må være mindre end 800 m2. På grunde med et areal på 1.200 m2 og mere, kan der indrettes eller opføres et tofamiliehus. På grunde med et areal på 1.400 m2 og mere, kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. april vedtaget lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej endeligt med en enkelt korrektion til § 5.3, således at der tilføjes ”på egen grund”, hvorved den vil lyde: ” Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning af eget behov på egne grund”. 

Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet:
”Den nuværende minimumsstørrelse på 700 kvm. findes passende på området”. 

Jeanne Toxværd (ø) stemte imod, idet:
”Borgmesteren har i flere tilfælde i landsdækkende medier, at Gentofte Kommune ikke har plads til indkvartere flygtninge. Her er der mulighed for at skabe plads og muligvis etablere almennyttige boliger, og Enhedslisten mener at man skal bruge denne mulighed fremfor at forhindre det, ved vedtagelse af dette lokalplanforslag”. 

 

Se planen her

Se Lokalplan 390.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,