Tema for altaner og tagterrasser i villaområder

Temalokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og tillæg 15 til Kommuneplan 2013

Altan Svalevej 32

Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og tillæg 15 til Kommuneplan 2013

 

Planernes formål, er først og fremmest at mindske de indbliksgener borgere har oplevet, ved naboers etablering af nye altaner og tagterrasser. Planen sikrer at alle nye altaner og tagterrasser i villaområder, skal opføres med et minimum 1 meter højt, ugennemsigtigt værn. 

Forslag til lokalplan 395 for altaner og tagterrasser omfatter alle villaområder i kommunen. Med dette forstås alle områder, der i Kommuneplan 2013 udlægges som villaområder.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2017 vedtaget lokalplan 395 og tillæg 15 til Kommuneplan 2013 med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 2 (Ø og D) imod. 

Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanens bestemmelser. Det fremgik dog af høringssvarene, at der var usikkerhed om begrebet indbliksgener og hvad det dækkede over. I lokalplanens redegørelse er derfor indføjet en definition af begrebet.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:
”Enhedslisten har læst samtlige høringssvar og tager borgenes høringssvar alvorligt. Lokalplansforslaget er begrænsende, tilsidesætter borgernes muligheder og tager ikke hensyn til de forskellige bymiljøer i Gentofte, og burde ikke være fremlagt til beslutning i Kommunalbestyrelsen i sin nuværende form.”

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet:
”De mere end 90 indsigelser må føre til en ændring af lokalplanens bestemmelser forinden vedtagelse”.

 

Se planerne her

Se Lokalplan 395.

Se Kommuneplantillæg 15.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

 

Her kan planerne fås

Planen kan også fås i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 3998 8100.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,