Almene boliger ved Ørnegårdsvej 6

Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6

Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2017

Planernes formål er at muliggøre opførelse af almene ungdoms- og familieboliger, i form af etageboliger, ved Ørnegårdsvej 6.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2017 vedtaget lokalplan 398 og kommuneplantillæg 2 endeligt, sammen med en sammenfattende miljøredegørelse. Planerne blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod.

Der foreligger stemmeforklaringer fra D.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:

  • Der skal etableres fast hegn ved skel mod tilkørselsvejen fra Motorring 3.
  • I lokalplanens redegørelse indsættes bemærkninger om Vejdirektoratet som myndighed for tilkørselsvejen fra Motorring 3.

 

Se planerne her

Se Lokalplan 398.

Se Kommuneplantillæg 2 .

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om  lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.


 
What do you want to do ?
New mail

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,