Genvejsmenu

Om overdækninger, herunder udestuer

Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer

Illustration med modelhuse

Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer

Beregning af bebyggelsesprocenten for en ejendom, der er omfattet af en lokalplan, sker på baggrund af beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Planen omfatter ejendomme, som er omfattet af lokalplaner vedtaget i perioderne, hvor BR95 og BR-S 98 var gældende.

Med lokalplanens vedtagelse vil omfanget af arealet til småbygninger, herunder åbne overdækninger, som ikke skal medregnes i bebyggelsesprocenten være forskellig alt afhængig af hvad ejendommen anvendes til (enfamiliehuse, dobbelthuse, tofamiliehuse, tæt/lav bebyggelse, herunder rækkehuse, etageboliger, institutioner, erhverv). 

For enfamiliehuse og dobbelthuse gælder, at der efter BR 18 kan opføres et samlet areal for små-bygningerne, herunder åbne overdækninger på 50 m².

Se  ændringer i redegørelsen.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2018 enstemmigt vedtaget Lokalplan 402 endeligt med følgende ændringer: 

Der er sket en præcisering af lokalplanens titel, og teksten vedrørende baggrund og eksisterende forhold er samlet og tydeliggjort under én overskrift i redegørelsesdelen. 

Planens formål er at skabe ens vilkår for alle borgere i kommunen vedrørende opførelse af åbne og lukkede overdækninger, herunder udestuer.

 

Se planen her

Se Lokalplan 402.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.