Genvejsmenu

Skjoldagervej 38 og 46

Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46

Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46

Lokalplanen er foranlediget af en ansøgning om at opføre et dobbelthus på arealet Skjoldagervej 38. I henhold til den oprindelige bebyggelsesplan er det ansøgte areal forbeholdt parkering og garagebebyggelse og har siden opførelsen i 1956 været anvendt til dette.  

Gentofte Kommune anser området som fuldt udbygget og vurderer, at det ikke er muligt at opføre yderligere bebyggelse til beboelse og har derfor udarbejdet Lokalplan 404 som fortsat fastholder området til parkering.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2018 enstemmigt vedtaget Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 endeligt.

Se planen her

Se Lokalplan 404.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.


 
What do you want to do ?
New mail

Ansvarlig for siden: