Gentofte Sø

Kommunens største naturområde, som rigtig mange borgere bruger til motion, leg, afslapning og naturoplevelser.

Pontonbro i Gentofte Sø

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Langs søbredden forløber en 2,6 km lang sti, der bruges til kondiløb, spadsereture og lignende og udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler.

Karakter 

Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentofte, og det rige og meget varierede dyre- og planteliv har tillige stor regional betydning.

Naturskoven i mosen plejes, så den naturlige udvikling af ny opvækst samt gamle væltede træer bevares, dog sikres det, at stierne er passable og sikre at færdes på. På de åbne arealer er der forekomster af mange sjældne urter som f.eks. gøgeurter, og plejen tilstræber at bevare disse lysåbne arealer.

På siden "Rundt om Gentofte Sø og Brobæk Mose", er der beskrevet en afmærket rute, som fører den besøgende gennem de mest interessante lokaliteter ved Gentofte Sø og i Brobæk Mose. Du kan læse mere om "Rundt om Gentofte Sø og Brobæk Mose" i venstremenuen.

Der er anlagt en legeplads i den sydlige ende af Gentofte Sø. Du kan læse mere om legepladsen ved Gentofte Sø - syd her.

Fiskeri i Gentofte Sø må kun ske fra de både, som kan lejes af medlemmerne hos Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede, samt hos Lystfiskeriforeningen. Man må kun fiske fra bådene, hvis man har et fisketegn. Fisketegn kan købes hos Gentofte Kommunes Borgerservice. Du kan læse mere på grundejerforeningens hjemmeside - her.

Arealet er ca. 367.300 m2.

Beliggenhed

Mellem Lyngbyvejen og Gentofte By. Gentofte Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede fra alle adgange til søen.

Læs om tilgængelighedsforhold ved Gentofte Sø via GodAdgang

Fredningsforhold

Gentofte Sø er udpeget som Natura 2000-område, og er tillige beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt søbeskyttelseslinjen.

Udviklingsplan

Udviklingsplanen for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose er revideret i 2017. Udviklingsplanen beskriver samtidig områdets historie, geografi og biologi samt hvordan de enkelte delområder plejes for at understøtte de særlige biologiske, rekreative og kulturelle forhold i området.

Formålet med naturplejen af Gentofte Sø og Brobæk Mose er en sikring og forøgelse af områdets biologiske værdier i overensstemmelse med Natura 2000-planen for området. Disse værdier må betegnes som enestående i lokal og regional sammenhæng. Som eksempler kan nævnes:

  • Områdets betydning som levested for svømmefugle, vandplanter og orkidéer
  • Områdets tilgængelighed og varierede udbud af muligheder for friluftsaktiviteter som gåture, cykling, fiskeri, lystsejlads, skøjteløb mm.
  • Områdets varierede landskab og kulturhistoriske spor.

Udviklingsplanen opfylder kravene til og træder i stedet for en Natura 2000-handleplan.

Læs den nyeste udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose (pdf).

Ejerforhold og historie

Gentofte Sø hørte oprindelig under kronen, men allerede i 1717 indgik den som et led i hovedstadens vandforsyning som en slags reservebeholdning for København. Engdraget vest for Gentofte Sø, mellem søen og Lyngbyvej, blev ved udskiftningen fra Bernstorffs gods tillagt udflyttergårdene Brogård og Bakkegård samt Vangede Holmegård.

I 1920 tilplantede kommunen det offentlige vejareal "Søslippen", som forbandt Lyngbyvej med en gammel sti omkring søen, begyndelsen til parkanlægget. I perioden fra 1928-1937 overtog kommunen de midterste dele af engdraget vest for søen. Udbygningen af parkanlægget fortsattes ved "Søslippen", og i årene op til 1950 udførtes den resterende del af anlægget med stiforbindelse til Brogårdsvej. I første halvdel af 1970'erne reduceredes vestsiden af sø-området på grund af Lyngbyvejens udvidelse.