Punkt 2

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort.

Punkt 2

Hvor Søbjergstien støder til Søvolden, har man et fint kig op til Gentofte Kirke, der er opført omkring 1175, muligvis som afløser for en trækirke, der igen menes at have afløst en hedensk helligdom. I realiteten er der dog kun enkelte steder i landet fundet ældre kulturlag under kirkerne, og måske var det i virkeligheden kirkebyggeriet, der kom til at bestemme landsbyernes placering og ikke omvendt. Indtil opførelsen af Ordrup Kirke i 1878 var Gentofte Kirke kommunens eneste kirke.

Søbjergstien med Gentofte Kirke

Søbjergstien med kig til Gentofte Kirke

Gentofte Sø er kendt for de gamle hvidpile, hvis krogede stammer og store kroner hælder ud over søbredden omkring nordenden og langs østbredden. Piletræerne er plantet i begyndelsen af dette århundrede, men det menes, at flere af dem er skudt frem fra pilerafter, som er brugt til at sikre søbredden med. På nogle af træerne kan man i juni måned se nogle store, gule plamager bryde frem fra sprækkerne i barken. Det er, der trods navnet og udseendet er en god spisesvamp, så den får som regel ikke lov til at sidde i fred ret længe.

Krogede hvidpil De krogede hvidpil ved søens bred

På strækningen ud for disse villaer er søens bred bevokset med et varieret og artsrigt urteflor, hvis blomstring når sit højdepunkt i juli. Blandt de mest iøjnefaldende blomster kan nævnes kærgaltetand, alm. skjolddrager, engforglemmigej , brudelys samt flere forskellige skærmplanter med hvide blomster, nemlig kærsvovlrod, bredbladet mærke og den dødeligt giftige gifttyde. Hertil kommer ikke mindst orkidéerne kødfarvet gøgeurt, skovgøgeurt, og purpurgøgeurt . De fleste orkidéer er sjældne i Danmark, og alle er fredet. Af de nævnte arter er priklæbet gøgeurt én af landets allersjældneste arter; den findes kun 2-3 andre steder end her, og purpurgøgeurt hører egentlig hjemme i Nordjylland, men er i 1992 blevet udplantet ved Gentofte Sø af en ukendt privatperson. På trods af fredningen plukkes mange af orkidéerne hvert år, før de får kastet deres frø. Denne ulovlige plukning er derfor en alvorlig trussel mod orkidéernes overlevelse på stedet. Orkidéerne blev første gang fundet på søens østside i 1985, og det er bemærkelsesværdigt at finde orkidéer i et så tæt bebygget og stærkt befærdet område.

Brudelys
Brudelys

Bredvegetationens livsbetingelser blev væsentligt forbedret i 1980-81. Først erstattede Gentofte Kommune den hidtidige raftekant med den nuværende skrånende stensætning med et underlag af fiberdug. Denne omlægning mødte i begyndelsen stærk modstand fra lokale naturinteresserede, der blandt andet frygtede, at fiberdug ville forhindre plantevækst, og at søen ville blive fyldt op med sten; betænkeligheder der siden viste sig unødige. Som det ses, trives plantevæksten finere end nogen sinde. For det andet gik man over til kun at slå bredden én gang årligt, nemlig i sensommeren, hvor den hidtil havde været holdt mere som "græsplæne". Bredden skal dog slås hvert år for ikke at gro til med tagrør og pilebuske. Slåningen finder sted i overensstemmelse med Gentofte Kommunes plejeplan for området.

Tagrør i modlys
Tagrør i modlys

De karakteristiske hvidpil er mindst lige så smukke om vinteren som om sommeren.

Sneklædte hvidpil
De krogede hvidpil i januar

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,