Punkt 8

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort 

Punkt 8

Hvor bådebroen støder til bredden, er jorden i perioder dækket af et ganske lavt, grønt plantedække, der tydeligvis nyder godt af svømmefuglenes efterladenskaber. Det drejer sig bl.a. om den sjældne, hvis hvide korsblomster er så små, at man bedst kan se dem med lup.

Svaner ved Fiskebroen
Svømmefuglene flokkes ved Fiskebroen

Fiskebakken, som munder ud ved bådebroen, går igennem en del af den gamle bondeby. Husene i dette område adskiller sig væsentligt fra den omkringliggende bebyggelse bl.a. ved at være lavere. Desuden er materialer, konstruktioner og beplantningen kendetegnende for et gammelt landsbymiljø.

Helt til 1989 blev Fiskebakken 5 således anvendt til smedeværksted. Det er vanskeligt at datere den ældste del af bebyggelsen præcist, men det vides, at Søgårdsvej 12 er opført i 1839. Huset er dog sidst i 1990’erne bygget om.

Fiskebakken
Dele af den gamle bebyggelse på Fiskebakken

Har man først bevæget sig fra søen op på Søgårdsvej, er der ikke langt over til et lille stykke gammelt fredskov på den anden side af Søgårdsvej, nærmere bestemt ved indgangen til daginstitutionen Ribisgården i nr. 11. Fredskoven er et levn af parken til Søgården, der blev revet ned sidst i 1950’erne. Her ses en dysselignende stensætning som menes at være opført tidligt i 1900-tallet som en romantisk dekoration i stil med grotten i Gentofte Park.

Indgang til børneinstitution
Indgangen til Børneinstitutionen

Søens fugle er ivrige efter at blive fodret, især om vinteren. Da fodringen, som regel betyder et overskud af føde, ender det meste af foderet i søen som ekskrementer. Da fodringen desuden tiltrækker flere fugle, end der normalt ville opholde sig i søen, kan de mange svaners, ænders og mågers efterladenskaber betyde en overgødskning af søen med samme virkning som spildevandsudledning. Man bør derfor begrænse fodringen så meget som muligt.

Sultne fugle
Fodring bør foretages på bredden

Søen rummer en sjælden rigdom af vandplanter, som ikke ses magen til mange andre steder i landet, og som vidner om søens usædvanligt høje vandkvalitet. Det drejer sig først og fremmest om kransnålalger, som den sjældne stjernetråd, der har sine eneste danske voksesteder her samt i enkelte søer i Thy. Af andre vandplanter i søen kan nævnes akstusindblad, vandkrans, tornfrøet hornblad, kredsbladet vandranunkel, kildemos og flere arter af vandaks. Det er blomsterskuddene af akstusindblad, der farver store dele af søens overflade rød i sommermånederne. Vandplanterne og det rige dyreliv af snegle, muslinger, vandinsekter m.m. der er knyttet til dem, udgør fødegrundlaget for søens mange fisk og vandfugle. Desuden er vandplanterne den vigtigste kilde til iltforsyning for livet i søen. Derfor – og for at sikre bevarelsen af de sjældne kransnålalger - foretages der ikke beskæring eller oprensning af søens vandplanter.

Fiskebroen
Fiskebroen i september set fra en af de små halvøer

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,