Holmehaven

Holmehaven, der oprindeligt er en grusgrav, er bevokset med skovagtig beplantning og har desuden lysninger i græs. Det kuperede og ”tilgroede” terræn inspirerer børns leg.

Holmehaven

Holmehaven er, på grund af sin tidligere anvendelse som grusgrav, markant forsænket i forhold til omgivelserne og fremstår idag med stejle, kratbevoksede skråninger. Dette giver området en ganske særlig intim atmosfære, som animerer publikum til ophold af længere varighed.

Områdets vedligeholdelse tilsigter at bevare dets tilgroede udseende.

Området nærmest Tværbommen benyttes intensivt af børnene, som er tilknyttet Vangede Fritidscenter.

Arealet er ca. 11.100 kvm.

Beliggenhed

Afgrænses af Bomporten, Tværporten og Lyngbyvejen. Vangede Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Ejerforhold og historie

Arealerne på begge sider af Kongevejen (Lyngbyvej), ud for den nordlige ende af Gentofte Sø, tilhørte den fra Bernstorffs gods udskiftede ”Brogården”  På et af gårdens marker vest for den nuværende Lyngbyvej etableredes et mindre teglværk, idet der her fandtes en lergrav og en grusgrav.

Fra 1800 havde gården skiftende ejere indtil den sidste, Hermann Fiehn, lod arealerne udstykke til byggegrunde. Den gamle grusgrav blev i 1950 overtaget af kommunen. Dens bevoksning saneredes, og arealet blev oprenset, hvorefter Holmehaven i april 1951 åbnedes som et offentligt parkanlæg.