Kildeskoven

Kildeskoven ligger i dag med tre mindre skovstykker som en grøn kulisse omkring Kildeskovshallen. Her er der mulighed for at lege under trækronerne i umiddelbar nærhed af hallerne.

Kildeskoven

Omkring Kildeskovshallen ligger Kildeskoven, der er en varieret løvskov. Skoven plejes, så den fremstår venlig og delvist lysåben.

Mod nord og øst støder skoven tæt op til de massive bygninger, der her ligger som en fæstning. Mod syd er svømmehallens arkitektoniske udformning med store glasfacader bevidst valgt på grund af hallens beliggenhed i en skov. Derfor fastholdes skovkarakteren i området.

Foran svømmehallen mod syd ligger Solplænen, hvor man kan solbade og slappe af. Her er der opstillet skulpturer mellem de spredte skovtræer.

Arealet er ca. 44.000 kvm incl. bygninger (svømmehal, idrætshaller og cafeteria) samt vej- og parkeringsarealer.

Beliggenhed

Skoven ligger omkring Kildeskovshallen med hovedindgang fra Adolphsvej. Gentofte Sogn.

Tilgængelighed

Stierne i området er belagt med chaussésten, men med asfalt på kørevejene. Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Ejerforhold

Det område, hvor Kildeskoven ligger i dag, blev ved udskiftningen af Gentofte By henlagt til præstegården.

Omkring 1790 lod pastor Høeg anlægge en mose i det sydvestlige hjørne af præstegårdsjorden.

I 1820 solgtes "Præstens Kilde" og den lille lund til Frederik Julius Kaas på Heslegård. Det blev pålagt den fremtidige ejer at plante et nyt træ for hvert træ, der blev fældet, samt at kilden skulle holdes i stand. Overenskomsten approberedes ved kongeligt reskript i 1820.

Oprindelig var kun det nordvestlige hjørne af det, vi i dag kender som Kildeskoven, der var dækket af skov. Ånden i overenskomsten må siges at være efterkommet til fulde.