Mariebjerg Kirkegårds særligt bemærkelsesværdige afdelinger

Nedennævnte afdelinger adskiller sig på hver sin måde fra den traditionelle kirkegård. De omfatter afdelinger til både kistebegravelser og urnenedsættelser.Takster og betingelser for erhvervelse af gravsteder kan oplyses af kirkegårdenes administration.

Afd. N.U. – Den nordlige urnedal

Den Nordlige Urnedal 

Naturafdeling med blandet løv- og nåletræsbeplantning, hvori gravstederne på 3 x 3 m placeres uden afgrænsning af nogen art. På grund af afdelingens helt særegne karakter skal den naturlige flora respekteres, og gartnerisk udsmykning af enhver art kan ikke tillades. Gravstedet markeres med rektangulære mindesten.

Afd. S.U. – Den sydlige urnedal

Den Sydlige Urnedal

Urnegravsteder på 3 x 3 m uden afgrænsning af nogen art. På grund af afdelingens helt særegne karakter skal den naturlige flora respekteres, og gartnerisk udsmykning af enhver art kan ikke tillades. Gravstedet markeres med en ubehandlet natursten.

Afd. 30 Urneafdeling

Afd. 30 A

Græsdækket, landskabelig anlagt, fællesafdeling, hvor hver enkelt gravsted, der er 1 m2 med plads for to urner, om det ønskes, kan markeres med en rektangulær mindesten. Enhver udsmykning, udover henlæggelse af buketter, er ikke tilladt på denne afdeling af hensyn til den fælles helhed.  

Afd. 34 Urneafdeling

Afd. 34

Afdelingen imødekommer ønsket om en mere individuel udsmykning af gravstedet indpasset i den fælles helhed . Gravstederne, der er 1 m2 med plads for to urner, tilplantes af kirkegården med bunddækkende planter , som sikre gravstedet et smukt og værdigt udseende. Herudover kan udplantning af årstidens blomster foretages.

Afd. 15 Sekskanten

Afd. 15. "Sekskanten

I dette afsnit kan urner nedsættes i en græsflade uden nogen form for markering, men nedsættelsesstedet oplyses for de pårørende.

Afd. 9 Skovafdelingen

Afd. 9. Skovafdelingen

Gravstederne - på 3 og 6 m2 er lagt i en egetræsskov uden afgrænsning af nogen art , kun markeret ved egetræs-gravmæler. Gravstederne dækkes med græs, og kun gangene markeres ved klipning. Herudover må beplantningen kun bestå af danske skovbundsplanter.

Afd. 19

Afd.19

Græsdækket afdeling med større familiegrave – 6 m2 markeret ved ret store liggesten. Beplantningen består af enebær under en løv- og nåletræsbestand. Anden beplantning tillades ikke.

Afd. 21 Kistefællesgrav

Afd. 21. Fælleskistegrav 

Græsdækket fællesafdeling for kister, hvor hver enkelt grav, der er 3 m2, om det ønskes, kan markeres med med en rektangulær liggesten helt i niveau med terrænet. Enhver udsmykning, udover henlæggelse af buketter, kan ikke finde sted af hensyn til den fælles helhed.

Afd. 4 – 5 – 24 – 31

Afd.4

Familiegravsafdelinger – 3 og 6 m2 gravsteder – domineret af kraftige plantninger og brede græsrabatter. Gravstederne der er klart afgrænsede , består af et græsareal og et jordstykke, hvor en mere individuel udsmykning kan foretages. 

Afd. 18 Børneafdelingen

Afd. 18. Børneafdelingen

Afdelingen er beregnet til begravelse eller urnedsættelse af ganske små børn. Indenfor rammen af blomstrende buske tillades der mindesten, medens den ydre ramme benyttes til anonym begravelse. Der tillades ingen gartnerisk udsmykning udover henlæggelse af buketter.

  
Foruden de her fremhævede afdelinger kan der anvises gravsted i en række helt traditionelt anlagde afdelinger.

Ansvarlig for siden:

Grøn Drift, KirkegårdsAdm.
Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte, 39988600,