Projektet

Mosegårdsvej og Toftekærsvej med sideveje skal sikres mod fremtidige oversvømmelser fra regnvand fra opstigende kloakker og overfladevand på vejarealer.

Samtidig skal tilbageholdelsen af regnvand i dette område bidrage til, at andre områder længere nede i systemet ikke belastet så hårdt. Dette gennemføres ved at omlægge regnvandets vej fra det traditionelle kloaksystem (hvor regnvand og spildevand ledes i et fællessystem) til et system, hvor regnvandet separeres fra kloakken og ledes via regnbede, vandrender og mindre rørføringer under jorden til bassiner i Nymosen. På ubenyttede græsarealer i Nymosens nordligste del etableres to nye regnvandssøer, der skal fungere som forsinkelsesbassiner, der også renser vandet inden det ledes til mosen. De nye regnvandssøer vil bidrage til Nymosens eksisterende værdier ved at tilføre nye rekreative oplevelser for mennesker og nye biotoper for flora og fauna.

Forudsætningerne for det tekniske projekt er komplekse og kræver specialistviden, derfor varetager det rådgivende ingeniørfirma NIRAS projekteringen med Landskabsarkitekterne Møller og Grønborg som underrådgivere.

Når vi klimatilpasser på vejarealer er der naturligt en del af projektet, som ikke handler om konkret vandhåndtering. Det kan være supplerende beplantning, trafiktiltag, placering af byrumsinventar eller lignende. Det er et kommunalt anliggende. Det er særligt den del, der har almen interesse. På vejarealerne har vi derfor været særligt opmærksomme på placeringer af indkørsler, parkeringsforhold, hastighedsregulering, oversigtsforhold mv. På de grønne arealer har vi fokuseret på at skabe nye kvaliteter i form af øget biodiversitet, oplevelser og rekreative faciliteter når vi klimatilpasser. Det kalder vi merværdi. I den forbindelse har områdets beboere været inddraget for at målrette projektet til deres hverdag.

Pilotprojekt

Mosegårdskvarteret er et af de første villakvarterer i kommunen, hvor vi planlægger at udføre en alternativ regnvandshåndtering på vejarealer. Derfor er der mange ubekendte faktorer og mange spørgsmål, der skal besvares undervejs i projektet. Gentofte kommune og NOVAFOS A/S har indgået partnerskab med task force Klikovand, der er en regional enhed med fokus på rådgivning indenfor klimatilpasning. Sammen har vi tilrettelagt et borgerinddragelsesforløb, der har udviklet projektet og samtidig samlet gode erfaringer til en drejebog for, hvordan den fremtidige proces for klimatilpasningsprojekter på vejarealer i kommunen skal foregå – en Gentoftemodel for klimatilpasning om man vil.
Det er målet at drejebogen på sigt vil blive suppleret af et løsningskatalog for de tekniske og designmæssige løsninger som Gentofte kommune anvender når vi klimatilpasser vejarealer.

Du kan se en planen for den afholdte borgerinddragelse her. Diagram for borgerinddragelse.

Økonomi

Projektet er et såkaldt medfinansieringsprojekt, der er finansieres ved at Gentofte kommune optager et lån i Kommunekredit til afholdelse af anlægsudgifterne. Lånet betales over 30 år af vandforsyningsselskabet NOVAFOS via de brugerbetalte takstmidler. Den samlede projektøkonomi vil blive fastlagt når der er gennemført et anlægsudbud af opgaven i sommeren 2018. Herefter skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende projektøkonomien.
Det alternative klimatilpasningsprojekt forventes at være ca. 40 % billigere end et traditionelt kloakprojekt (som typisk vil være en udvidelse af de eksisterende underjordiske rørføringer) og samtidig er det mere bæredygtigt og skaber værdi i byrummet.