Genvejsmenu

Naturbeskyttelse

Beskyttelse, genopretning og pleje af naturen en en vigtig opgave for Gentofte Kommune, da naturen generelt er i tilbagegang i hele landet. Den almindelige beskyttelse omfatter søer, moser, vandløb, enge mv. mod naturskadelige aktiviteter og projekter.

Vi passer på naturen i Gentofte

Gentofte Kommune har følgende opgaver indenfor naturbeskyttelse: 

  • Ansvar for den konkrete naturbeskyttelse, dvs. sikre at tilstanden i beskyttede naturtyper ikke ændres
  • Opdatering af § 3-beskyttede naturtyper på Miljøportalen
  • Administration af beskyttelseslinjer og byggelinjer
  • Myndighedsansvar i forhold til søer og vandløb
  • Sikre udarbejdelse og gennemførelse af handleplaner i medfør af statens vand- og naturplaner
  • Sikre, at den nødvendige naturpleje i henhold til lovgivningen bliver gennemført. Naturplejen gennemføres af Park og Vej
  • Ansvar for at håndhæve adgangsregler, dvs. borgernes ret til at færdes på arealer som ifølge loven er offentligt tilgængelige
  • Tilsyn med fredede områder

Naturvejledning og naturformidling er også kommunale opgaver.  

Registrering af beskyttet natur 

Gentofte Kommune har fået lavet en samlet undersøgelse og registrering af en stor del af de beskyttede naturområder i kommunen. Udover registreringen og vurderingen af de enkelte naturområder, er der i rapporten en række forslag til bl.a. pleje af naturområderne. Vi foretager løbende justeringer af plejen inden for de givne ressourcemæssige rammer. Læs mere via links her på siden, hvor du også kan læse om beskyttelseslinjer.