Genvejsmenu

Den beskyttede natur i Gentofte Kommune

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede naturområder som søer, moser, vandløb med videre - med mindre kommunen har givet en dispensation.

Langt de fleste af vores naturområder, både de store og de små, er i dag beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven beskytter søer og vandhuller på mere end 100 m2 (f.eks. 10 x 10 m) og heder, moser, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev, som - enkeltvis eller tilsammen – er på mere end 2.500 m2 (f.eks. 50 x 50 m). De fleste vandløb er også beskyttede - og søer eller moser, der ligger i forbindelse med et beskyttet vandløb, er beskyttede uanset størrelse.

Hvilke områder er beskyttede?

Hvis man vil vide, om et område falder ind under beskyttelsen, skal man kontakte Natur og Miljø i Gentofte Kommune, enten på mail eller telefon.  Hvis kommunen ikke kender stedet, vil vi foretage en biologisk vurdering af stedet og ud fra det afgøre lokalitetens beskyttelsesstatus.

Dispensation

 

Der må ikke foretages ændringer i beskyttede naturtyper med mindre kommunen giver en dispensation. Ændringer er hvad som helst, der ændrer tilstanden – også selv om formålet er en forbedring. Eksempler er opfyldning, pløjning, opgravning, dræning, udsætning og fodring af fisk eller ænder.

Ansøgning om dispensation fra beskyttelsesbestemmelserne sendes til Gentofte Kommune.

Kort over de beskyttede naturtyper kan findes på Arealinformation på Danmarks Miljøportal. Følg link her på siden. Bemærk dog, at kortlægningen kun er vejledende og at et areal godt kan være beskyttet uden at det er med på kortet.

Undersøgelse af beskyttet natur i Gentofte

Gentofte Kommune har i 2008 fået lavet en samlet undersøgelse og registrering af en stor del af de beskyttede naturområder i kommunen. Vi har derfor et godt opdateret grundlag for administration af beskyttelsesbestemmelserne. Læs rapporten via link her på siden.

For de beskyttede naturområder er der udarbejdet artslister, vurderinger af naturtilstand samt vejledende geografisk afgrænsning. Alle disse data er blevet offentliggjort på Danmarks Miljøportal. Følg link her på siden.