Regulativ for Hvidørebækken

Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner har udarbejdet et fælles regulativ for Hvidørebækken. Regulativet beskriver, hvordan vandløbet skal vedligeholdes og vandløbets evne til at føre vand. Regulativet er grundlaget for kommunernes administration og drift af Hvidørebækken.

Hvidørebækken er etableret af Nordvand i samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Vandløbets funktion er at mindske belastningen af Gentofte Kommunes kloaksystem med overfladevand ved at genskabe Hvidørebækkens oprindelige forløb i et nyt åbent vandløb og samtidig etablere nye vådområder.

Regulativet for Hvidørebækken omfatter strækningen fra rørudløb fra Hjortedam til Galopbanen – i alt 851 m.

Vandløbet krydser Klampenborgvej. Vest for Klampenborgvej er vandløbet beliggende i Gentofte Kommune. Øst for Klampenborgvej ligger de første ca. 300 m i Lyngby-Taarbæk Kommune. De sidste ca. 100 m løber i det store hele langs kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser til regulativet.

Regulativet er herefter endelig vedtaget i Gentofte Kommune den 4. november og i Lyngby-Taarbæk Kommune den 12. november 2014.

Regulativet træder i kraft 4 uger fra datoen for denne offentliggørelse. Regulativet er offentliggjort den 12. december 2014 på de 2 kommuners hjemmesider og træder således i kraft den 9. januar 2015 med mindre regulativet påklages.

Du kan læse regulativet med tilhørende bilag  via link nederst på siden.
 

Klagevejledning

Regulativet for Hvidørebækken kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til vandløbslovens kap. 16 og kap. 5 i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. Klageberettigede er:

• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.