Belægningsarbejder og bygværker i 2020

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2020 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv., som kan have betydning for trafikken.

Kystvejen, asfaltarbejde på promenaden

Årets belægningsarbejder er i fuld gang, og der projekteres pt. på yderligere strækninger. Først når alt er projekteret, vil det være muligt at oplyse alle strækninger og bygværker mv., der skal renoveres i forhold til de givne budgetter. Du kan her følge med i, hvor vi forventer at komme, og når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det her under vejnavn.

Der kan forekomme ændringer, såfremt allerede igangsatte arbejder skulle støde på uventede udfordringer, idet faktorer som vejr, akutte ledningsarbejder, tid og økonomi kan medføre ændringer i planerne, så enkelte strækninger skubbes frem til 2021.

Følgende arbejder forventes planlagt og udført i 2020:

Fortov

Cykelsti

  •  Kystvejen ud for Skovshoved Havn

Kørebane

Bygværker

Brostensoverkørsler (mellem kørebaner)