Belægningsarbejder og bygværker i 2020

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2020 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv., som kan have betydning for trafikken.

Kystvejen, asfaltarbejde på promenaden

Årets belægningsarbejder er i fuld gang, og der projekteres pt. på yderligere strækninger. Først når alt er projekteret, vil det være muligt at oplyse alle strækninger og bygværker mv., der skal renoveres i forhold til de givne budgetter. Du kan her følge med i, hvor vi forventer at komme, og når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det her under vejnavn.

Der kan forekomme ændringer, såfremt allerede igangsatte arbejder skulle støde på uventede udfordringer, idet faktorer som vejr, akutte ledningsarbejder, tid og økonomi kan medføre ændringer i planerne, så enkelte strækninger skubbes frem til 2021.

Følgende arbejder forventes planlagt og udført i 2020:

Fortov

Cykelsti

  •  

Kørebane

Bygværker

  • Jægersborg Allé - istandsættelse af kantbjælker, rækværker og støttemure ved broen over jernbanen nord for Charlottenlund Station, færdiggørelse af arbejder der blev påbegyndt i 2019. - Jægersborg Allé bro meddelelse 1
  • Udløb fra Gentofte Sø og vejafvandingen fra Lyngbyvej i km 6.710 - 6.830
  • Rækværk på sti under banebroen ved Ellemosevej
  • Udskiftning af kystsikringsmuren nord for Skovshoved Havn
  • Kystvejen fugereparationer af kystsikring nord for Skovshoved Havn

Brostensoverkørsler (mellem kørebaner)