Afmærkningsregler

Uddrag af bek. om beholdere og lign. genstande på vej

Justitsministeriets bek. Nr. 879 af 12. december 1986.

§ 2.

Beholdere og lignende genstande, der er anbragt på vej, skal være afmærket med refleksanordninger og lygter efter følgende regler:

  1. Hver af beholderens eller genstandens side- og endeflader skal være forsynet med to refleksanordninger med røde og hvide diagonale striber som vist i bilag 1. Refleksanordningerne skal så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden.

    Striberne skal pege skråt ned mod den side, som trafikanterne skal passere.

  2. På hver af endefladerne skal der yderligere anbringes to refleksanordninger med et rødt og et hvidt trekantet felt som vist i bilag 1.

  3. Sådanne refleksanordninger skal endvidere anbringes på sidefladerne i et sådant antal, at afstanden mellem de enkelte refleksanordninger på sidefladerne ikke overstiger 2 meter.

  4. I lygtetændingstiden et antal hvide blinkende lygter, der er tydeligt synlige i mindst 150 meters afstand uden at blænde.

Lygterne skal være anbragt i et sådant antal og på en sådan måde, at beholderens eller genstandens omrids så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden.

Stk. 2
Såfremt det er mere hensigtsmæssigt som følge af beholderens eller genstandens udformning, kan refleksanordningerne anbringes på anden måde end foreskrevet i stk. 1 nr. 1-3.

§ 3. 

De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1 1-3, skal opfylde kravene i bilag 1. Refleksanordninger og lygter, der indgår i par, skal være ens og så vidt muligt anbragt symmetrisk.

Stk.2. 
Refleksanordninger må ikke være anbragt højere end 1550 mm over vejbanen, målt til refleksanordningens øverste kant. Stk.3 
De refleksanordninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, skal være anbragt så tæt ved beholderens eller genstandens yderste kant som muligt og højst 400 mm fra denne, jf. bilag 2. Stk. 4.  
Refleksanordninger og lygter skal holdes rene og må ikke være beskadiget eller tildækket. Stk. 5.
Beholdere og lignende genstande må ikke være forsynet med andre refleksanordninger end nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-3.  

Bilag 1: Illustration reflekstyper.  

Bilag 2: Illustration af placering af reflekser.

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,