Fartdæmpere - Retningslinjer for borgerbetalte vejbump

På veje med vejklasse 4, kan der efter beboernes ønske etableres fartdæmpere ved borgerfinansiering efter nedenstående retningslinjer.

Retningslinjerne omfatter etablering af borgerfinansierede fartdæmpere på offentlige veje i vejklasse 3 og 4. Fartdæmpere etableres på disse veje som udgangspunkt som vejbump, medmindre der foreligger helt konkrete forhold, der kan føre til, at der tillades etableret andre foranstaltninger. Fartdæmpere er derfor omtalt som vejbump i retningslinjerne.   

Private fællesveje er ikke omfattet, da der gælder særlige regler herfor. Etablering af vejbump på private fællesveje kræver i henhold til lov om private fællesveje § 57  godkendelse fra Vejmyndigheden. Det konkrete projekt som fremsendes til godkendelse, skal overholde de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejregler for udformning og placering af bump.
Både udgifter til anlæg og til drift og vedligeholdelse af vejbump påhviler grundejerne.  

 

1. ANSØGNING

Grundejere på offentlige veje i vejklasse 3 og 4 kan ansøge om tilladelse til at etablere vejbump, ved borgerfinansiering.

Ansøgningen kan fremsættes af enkeltpersoner eller en gruppe af grundejere.

Ansøgning sendes til Gentofte Kommune, Park og Vej, som er vejmyndighed. 

 

2. FORUDSÆTNINGER FOR ANLÆGGELSE AF VEJBUMP

Etablering af vejbump kræver 2/3 flertal blandt de høringsberettigede grundejere. Der skal være flertal både for, at vejen skal fartdæmpes ved etablering af vejbump, og for det konkrete skitseprojekt.

Vejmyndigheden godkender etablering af vejbump på veje i vejklasse 4, når det nødvendige flertal er til stede, jf. ovenfor.  

Anlæggelse af vejbump på veje i vejklasse 3 forudsætter en tilladelse fra vejmyndigheden, som kun gives i særlige situationer, hvor de trafikale forhold taler for etablering af vejbump.

Busførende lokalveje kan ikke fartdæmpes.

Anlæggelse af vejbump skal godkendes af politiet efter færdselslovens § 92 og § 100. 

 

3. UDARBEJDELSE AF PROJEKT OG MYNDIGHEDSGODKENDELSE

Vejmyndigheden udarbejder skitser for det konkrete projekt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler (se pkt. 7). Skitsen udarbejdes, når vejmyndigheden har modtaget dokumentation for, at der er 2/3 flertal blandt de høringsberettigede grundejere for, at vejen skal fartdæmpes ved etablering af vejbump.  

Det konkrete skitseprojekt sendes herefter i høring. Der skal være 2/3 flertal blandt grundejerne for det konkrete projekt.

Vejmyndigheden udsteder myndighedsgodkendelse og indhenter godkendelse hos politiet.

 

4. HØRING OG DOKUMENTATION

Vejmyndigheden definerer, hvilke grundejere der er høringsberettigede.

En repræsentant for grundejerne gennemfører høringerne.

Høringssvar skal være påført tydeligt navn, adresse samt dato for underskrift. Underskriften medfører ikke i sig selv en økonomisk forpligtelse for grundejeren.

Ved høring over det konkrete skitseprojekt skal ejere af grunde, som støder direkte op til et vejbump, tillige underskrive selve skitseforslaget. Dette er alene en tilkendegivelse over for vejmyndigheden af, at grundejeren er bekendt med vejbumpets placering.

Grundejerrepræsentanten indsamler, dokumenterer og videreformidler høringssvarene til vejmyndigheden. Vejmyndigheden skal modtage alle høringssvar.

Ved vurderingen skal vejmyndigheden være opmærksom på eventuelle særlige forhold i forbindelse med projekter på veje med blandet boligbebyggelse (villaer og etageejendomme), jf. punkt 6, 1. afsnit.

Høringssvar forældes efter 2 år.

 

5. HØRING AF NABOVEJE

Hvis vejmyndigheden vurderer, at vejbump på én vej vil medføre overflytning af trafik til de omkringliggende veje i samme vejklasse (eller fra en vej i vejklasse 3 til en vejklasse 4-vej), skal der foretages en høring af beboerne på de berørte veje.

Høringen af beboerne på nabovejene kan medføre, at vejmyndigheden vurderer, at etablering af vejbump forudsætter, at de berørte veje i fællesskab anlægger et område med vejbump.

Skal der anlægges et område med vejbump, skal der opnås flertal fra hver enkelt af de udpegede veje. Hvis der ikke kan opnås det nødvendige flertal på én eller flere veje, vil ingen af vejene opnå godkendelse.

 

6. AFSTEMNINGSREGLER

Hver høringsberettiget ejendom (matrikel) tildeles én stemme.

Etablering af vejbump kræver en stillingtagen fra grundejeren. Høringsberettigede, der ikke har svaret, registreres som en stemme imod etablering af vejbump.

 

7. UDFORMNING AF VEJE MED VEJBUMP

Udformningen af vejbump skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler (pt. Trafikministeriets cirkulære nr. 381 af 27. maj 2008 samt "Katalog over typegodkendte asfaltbump", april 2018).

Vejbumpene anlægges til en anbefalet hastighed på 40 km/t og suppleres med den nødvendige afmærkning og skiltning. Afstanden mellem vejbumpene kan være op til 150 m. En brolagt overkørsel til anden vej betragtes som en fartdæmpende foranstaltning.

Der skal etableres steler (pæl med refleks) på vejbumpene. Hvis vejen er for smal, placeres stelerne i fortovets forkant. For hvert bump reduceres parkeringsmulighederne herved med ca. 1 plads i hver side af vejen.

Hvor veje med vejbump støder op til øvrige veje, skal der opsættes dobbeltsidede færdselstavler med oplysning om begyndelse og ophør af den anbefalede hastighedsnedsættelse.

Der skal etableres steler på vejbumpene, hvis disse er etableret med en afvandingsrende. Hvis vejen er for smal, placeres stelerne i fortovets forkant.

Projektet skal i øvrigt følge vejmyndighedens anvisninger.

 

8. HVEM KAN UDFØRE ANLÆGGET ?

Hovedreglen er, at kommunens entreprenører udfører arbejdet.

Grundejerne kan dog selv indhente tilbud. Den entreprenør, grundejerne vælger, skal godkendes af kommunen og skal stille en garanti for arbejdets gennemførelse samt dokumentere kvalitetssikring af arbejdet ved kontrolmålinger jf. gældende vejregler. 

 

9. FINANSIERING SAMT ARBEJDETS UDFØRELSE

I forhold til vejmyndigheden er grundejerrepræsentanten ansvarlig for at tilvejebringe det nødvendige beløb til finansiering af projektet vedrørende etablering af vejbump. Vejmyndigheden kan ikke tage stilling til omfanget af den enkelte grundejers betalingsforpligtelse.   

Grundejere, der har stemt for et vejbump i forbindelse med høringen, har ikke derved påtaget sig en betalingsforpligtelse.

Når der er indgået aftale om arbejdet med en entreprenør, skal beløbet indbetales til Gentofte Kommune, Park og Vej. Herefter vil vejmyndigheden sammen med entreprenøren etablere vejbumpene.

Udførelsen af f.eks. 4 asfaltbump og 2 sæt skilte varer som udgangspunkt ca. 3 uger. Der vil ikke blive påbegyndt udførelse af fartdæmpere i perioden 15. november til 1. april på grund af risikoen for frostvejr.

 

10. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Udgifter til vedligeholdelse af vejbump bliver afholdt af kommunen.

Som led i drift og vedligeholdelse af vejen kan kommunen ændre på den fysiske udformning og placering af vejbumpene, såfremt dette skønnes nødvendigt.

På veje, som er fartdæmpet til anbefalet 30 km/t, vil bumpene som udgangspunkt blive retableret til samme anbefalede hastighedsniveau, dog kan bumpene retableres til anbefalet 40 km/t, hvis 2/3 af de berørte grundejere ønsker dette. Park og Vej gennemfører en høring af de berørte grundejere forud for retableringen.

11. KLAGE

Kommunens godkendelse af vejprojektet kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål (lov om offentlige veje § 132). Klagefristen er på 4 uger fra bekendtgørelse af afgørelsen.

Klage over politiets godkendelse af projektet kan ske til Justitsministeren.