Tilsyn på de specialiserede institutioner på børne- og ungeområdet

Socialtilsynet fører det driftsorienterede tilsyn med kommunens plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Gentofte Kommune har ansvaret for det driftsorienterede tilsyn på specialbørnehaven Troldemosen.

Tavletegning

Socialtilsynet

Godkendelse og tilsyn:

Pr. 1. januar 2014 overtog de 5 socialtilsyn ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn, unge og voksne, herunder også med plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddenes kvalitet og foretages ud fra en national tilsynsmodel med følgende syv temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

Lov om socialtilsyn fastslår, at Socialtilsynet skal aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg i hvert tilbud, samt at driftsorienterede tilsyn skal varetages gennem både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Socialtilsynet skal endvidere godkende budgetter for private og offentlige sociale døgntilbud. Formålet med dette er at sikre, at tilbuddene er økonomisk bæredygtige, og at midlerne anvendes efter hensigten.

Re-godkendelse:
Alle eksisterende sociale tilbud er i perioden 2014-2015 re-godkendt af Socialtilsynet. Eksisterende sociale tilbud og plejefamilier skal opfylde de samme krav for at opnå godkendelse, som stilles til nye tilbud. Bedømmelsessystematikken er den samme, som benyttes ved driftsorienteret tilsyn og foretages på baggrund af kvalitetsmodellens syv temaer.

Tilbudsportalen:
Socialtilsynets samlede vurdering - på temaniveau - af det enkelte tilbud offentliggøres på Tilbudsportalen, hvor det også er muligt at se tilbuddenes status for re-godkendelse.

Whistleblowerordning:
Socialtilsynene har etableret en whistleblowerordning, således at personale, beboere eller pårørende kan henvende sig - også anonymt - om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud enten telefonisk eller via en webformular på det enkelte socialtilsyns hjemmeside.

Tilsyn med specialbørnehaven
Specialbørnehaven Troldemosen er ikke omfattet af Lov om socialtilsyn. Gentofte Kommune er fortsat tilsynsmyndighed og har udliciteret udførelsen af det driftsorienterede tilsyn til BDO.