Himmelskibet

Vi er en kommunal kombineret daginstitution i Dyssegård

Adresse

Ved Renden 55-57 2870 Dyssegård Hovedstaden Danmark Tlf. 39984978
Leder:
Belinda B. Elkjær
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Principper i det pædagogiske arbejde

Med reference til Gentofte kommunes børnepolitik (se Himmelskibets pædagogiske læreplan), bygger Himmelskibets pædagogiske principper på et barne- og læringssyn, der i det pædagogiske arbejde prioriterer et barneperspektiv lagt med vægten på :

  • barnets intention
  • den anerkendende kommunikation
  • samvær og relationer.

Når barnet får oplevelser og forholder sig til disse, er aktiv og handlende, sker der en læring. Barnet skaber nye erfaringer, får ny viden, nye færdigheder og adfærdsmåder. Således indgår barnet fra fødslen i læreprocesser, og Himmelskibet er følgelig et læringsmiljø på barnets vej i livet.

Hvad er PIBH?

PIBH er et "udviklings- og forsknings laboratoriums felt", hvor børn og voksne er sammen om et fælles projekt. I projektet skal læreplanens 6 kompetencer indgå som en naturlig del. PIBH løber fra først i september  – til slut november og fra midt februar - slut april. PIBH er altid en fast del af Himmelskibets årsplan. Over sommeren fungerer PIBH som værkstedsprojekter – helst udendørs.

Planlægningen omkring PIBH tager udgangspunkt i iagttagelser af børnenes  - nysgerrighed, interesser, spor og intentioner.

Dernæst inddrages pædagogens viden og erfaringer, holdninger vendes og der laves en projektplanlægning.

I fasen hvor planen bliver igangsat, og børnene oplever og erfarer, kan det vise sig at der skal justeres og ændres.

  • Der planlægges hvad og hvordan der dokumenteres.
  • Der tages udgangspunkt i handleplanens mål og perspektiv, og dokumentationsmetoder besluttes.

I projektforløbet reflekteres, dokumenteres og planlægningen justeres evt.

Ved projektets afslutning analyseres dokumentationen og der udarbejdes en evaluering.

 

Til alle disse former for planlægning, er der udarbejdet skemaer.

Ligeledes er der udarbejdet logbogsblade og skemaer til forskellige former for dokumentation og evaluering. Dokumentation kan ses på Børne Genvej.

PIBH er et redskab der er blevet iværksat efter at læreplanerne er kommet til verden.

I PIBH er der også afsat tid til pædagogernes refleksion over egen pædagogisk praksis og læring. Her i Himmelskibet arbejder vi med Projekt i Børnehøjde (PIBH) hver tirsdag – torsdag kl. 9.30 – 11(12) alt afhængig af, om barnet går i vuggestue eller i børnehøjde

3 vigtige omdrejningspunkter for det pædagogiske arbejde.

Himmelskibets hverdagsliv og grundstruktur åbner gode muligheder for, at børn kan forfølge deres egne ideer, skabe egne projekter, f.eks. gennem ”projektarbejde i børnehøjde”

Omdrejningspunkt 1. At være en del af et fællesskab

Børn har intention og behov for at kunne lære at takle de forskellige følelser, der kommer til udtryk i et fællesskab – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og til konkurrence. Via livet i Himmelskibet møder barnet pædagoger og andre voksne som væsentlige medspillere, når følelsesmæssige erfaringer bliver til handlinger – at opleve og være inkluderet i det sociale fællesskab er centrale erfaringer i menneskelivet og fordrer en udviklet evne til at lytte til andre og se sagen fra den andens synsvinkel – lære at der mange måder at gøre ting på. Gennem den anerkendende grundholdning, som kendetegner livet i Himmelskibet, lærer børnene bl.a. at mærke egne grænser – at kunne sige fra og til – og på samme tid indgå i et børnefællesskab, der gør verden både sjov og udfordrende at være i.

 

Omdrejningspunkt 2. At vise respekt for andre

Respekt begynder med anerkendelse af, at mennesker er forskellige. Tidlige erfaringer med at møde og udvise respekt har stor betydning for barnets selvoplevelser og udvikling af selvværd. Allerede i vuggestuen møder barnet en stabil voksentilknytning, når voksne i relation og dialog med barnet sætter ord på følelser og oplevelser og styrker barnets relationsforståelse gennem barnets opmærksomhed på egne følelser – altså hvad er mig, og hvad er dig.

Omdrejningspunkt 3. At udvikle og blive selvhjulpen.

Gennem den stabile tilknytning til voksne og et aktivt samvær med kammeraterne har barnet mulighed for at udvikle en selvhjulpenhed – en positiv selvfølelse, selvtillid, dvs. tillid til egen formåen, hvilket danner grundlag for at udvikle sociale kompetencer. Via livet i Himmelskibet får barnet mulighed for at udfolde og afprøve alle sine potentialer.

Ovenstående kan opsummeres til 3 pædagogiske principper:

1. Barnet skal have noget at se frem til, den positive forventning skal fylde tilstrækkeligt
2. Barnet bliver hjulpet til at fastholde et tydeligt billede af, hvad barnet er god til.
3. Barnet lærer gennem sin tid i Himmelskibet at stille sig selvspørgsmålet: ”Hvad kan jeg lære af det”? hvor barnet vil opleve sig anerkendt for egen indsats. En sådan erfaring med at kunne selv, øger og udfolder barnets frihed og mod til at afprøve nye interesser og styrker selvtillid og lærelyst.

Barnets alsidige personlige udvikling har en tæt og integreret sammenhæng med barnets sociale kompetencer og udvikling af sproget, som bl.a. kommer til udtryk i tre værdimæssige omdrejningspunkter for det pædagogiske arbejde og livet i Himmelskibet.

Himmelskibets værdier
Himmelskibets pædagogiske arbejde bygger på seks grundlæggende værdier, som er udviklet af ledelsen og medarbejderne i Himmelskibet og værdierne er udgangspunkt for alt pædagogisk arbejde i Himmelskibet.
Værdierne skal afspejle sig i den måde, medarbejderne i det daglige omgås børnene, børnenes forældre og hinanden som kolleger. Derudover skal værdierne afspejle sig i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Værdierne er:
☺ det gode barneliv
☺ respekt og loyalitet
☺ nærvær og synlighed
☺ indflydelse og ansvar
☺ tillid
☺ fællesskab

 

Besøgstid m.m.

Der kan træffes aftale om rundvisning ved at ringe til kontoret på ovenstående tlf. nr.
Rundvisningen vil fortrinsvis ligge om mandagen ml. 9.30 – 10.30. Der vil som oftest være en fra ledelsen tilstede ml. 8 – 16.

 

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,