Børnehuset Ellegården

Vi en kombineret institution og arbejder ud fra troen på at: ”Hvis vi vil behandle børn ens, skal vi behandle dem forskelligt”.

Adresse

Vangedevej 197 2870 Dyssegård Hovedstaden Danmark Tlf. 39670233

Det betyder, at vi respekterer og arbejder med det enkelte barn og dets livsverden.

Fundamentet i vores arbejde er tryghed, anerkendelse og respekt.

Vi ønsker at Ellegården skal være et hus med en god atmosfære, hvor alle, både store og små, føler sig set og hørt.

Leder:
Camilla Brændemose
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Ellegårdens pædagogiske arbejde bygger på tre grundlæggende værdier.

Anerkendelse – omsorg - tryghed

Værdierne danner grundlag for den måde, som vi dagligt omgås både børnene, forældrene og hinanden på. Vi ser barnet som et helt menneske, der skal respekteres og accepteres som den person, det er. På trods af at det som oftest er lighederne der forbinder børnene, er det forskellighederne, der skal anerkendes.

Vi arbejder med at anerkende børnene og vise dem tillid, for derigennem at styrke barnets selvværd, så det får mod og lyst til at udforske verden omkring sig og lære nyt. Det gør vi ved at vores relationer med børnene bygger på anerkendelse, hvor barnet respekteres. Vi giver børnene størst mulig indflydelse på egne livsbetingelser, dette sker ved at give børnene medbestemmelse, samt muligheden for at vælge til og fra. Vi arbejder ud fra struktureret medbestemmelse, dvs. personalet definerer rammerne for medbestemmelse, så børnene ikke skal bruge deres energi på at bestemme alt, men derimod bruge deres energi på at udvikle sig til sociale kompetente individer, med størst muligt selvværd.

Tryghed og omsorg danner udgangspunkt for al læring. Hvis børnene ikke er trygge og får den nødvendige omsorg, kan de ikke udvikle sig. Omsorgen defineres ved at barnet får dækket sine behov, både fysisk og psykisk, med udgangspunkt i det enkeltes barns behov. Tryghed skaber vi ved at møde barnet hvor det er i sin udvikling, samt give barnet mulighed for udvikling i eget tempo, med øje for, om der områder, hvor barnet skal have en særlig støtte. Trygheden skaber vi ligeledes ved, at have en hverdag der er sammenhængende og genkendelig, hvilket giver børnene overskud til at fordybe sig i deres tilegnelse af nye kompetencer.

For at kunne efterleve Ellegårdens værdier, er de voksne i Ellegården tilgængelige og nærværende voksne, der med deres synlighed skaber en tryg og omsorgsfuld dagligdag for børnene.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,