Tilskud til private pasningsordninger

Er dit barn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart (31. juli det år barnet starter i skole), kan du i stedet for et dagtilbud vælge en privat pasningsordning, hvor kommunen yder et økonomisk tilskud til forældrebetalingen.

Hvad er private pasningsordninger?

En privat pasningsordning er en betegnelse for tre former for pasning.

  1. Privat pasning af institutionslignende karakter. Her passes flere børn sammen i en ejendom, der ligner en daginstitution
  2. Privat pasning af dagplejelignende karakter. En pasningsordning hvor en person passer et eller flere børn i eget hjem, forældrenes hjem eller andet godkendt pasningssted.
  3. Privat pasning af dagplejelignende karakter i dit/jeres hjem. Du/I ansætter en person, som passer barnet i dit/jeres hjem.

Fælles for ordningerne er:

• At der kun kan udbetales tilskud, såfremt ordningen er godkendt af kommunen.
• At kommunen skal føre tilsyn med ordningen.
• At der skal foreligge en af Gentofte Kommune godkendt pasningsaftale mellem forældre og ordningen. 

Gentofte Kommune fører ikke ventelister over private pasningsordninger. Du skal derfor selv finde en ordning, du ønsker.

For at få tilskud, kræves det, at du har læst om forskel og overgang mellem dagtilbud og private pasningsordninger. Her kan du også læse om, hvordan du kan overgå mellem de to ordninger.

Du kan booke et dagtilbud hos pladsanvisning.

Tilskud til forældrebetalingen

Kommunens tilskud til forældrebetalingen afhænger af barnets alder, antallet af pasningstimer per uge og forældrenes månedlige udgifter til pasning. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede pasningsudgifter, dog maksimalt i henhold til nedenstående tabeller.

Af nedenstående oversigter fremgår kommunens maksimale tilskud til de to typer af private pasningsordninger.

Pasning af institutionslignende karakter
Alder   Fuldtid 39 timer eller derover  Deltid under 39 timer 
26 uger indtil 3 år Kr. 7.318,00 Kr. 6.220,00
3 år indtil skolestart Kr. 3.672,00 Kr. 3.121,00
Pasning af dagplejelignende karakter
Alder  Fuldtid 37 timer eller derover Deltid under 37 timer
26 uger indtil 3 år Kr. 7.318,00 Reduceres ift. timetal under 37 timer
3 år indtil skolestart Kr. 3.672,00 Reduceres ift. timetal under 37 timer

Tilskuddet er ikke skattepligtigt. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage økonomisk friplads til en privat pasningsordning, men søskendetilskud.

Søskendetilskud ved pasning af institutionslignende karakter
Alder   Fuldtid 39 timer eller derover  Deltid under 39 timer 
26 uger indtil 3 år Kr. 1.382,00 Kr. 1.175,00
3 år indtil skolestart Kr. 732,00 Kr. 622,00
Søskendetilskud ved pasning af dagplejelignende karakter
Alder  Fuldtid 37 timer eller derover Deltid under 37 timer
26 uger indtil 3 år Kr. 1.382,00 Reduceres ift. timetal under 37 timer
3 år indtil skolestart Kr. 732,00 Reduceres ift. timetal under 37 timer

Du har ret til at modtage tilskud fra den måned, vi har godkendt din ansøgning. Der kan kun gives tilskud, såfremt den enkelte ordning er godkendt af kommunen.

Tilskud indsættes på din NemKonto. Såfremt du ikke har NemKonto, bedes du angive dine bankoplysninger i ansøgningen. Tilskuddet udbetales, når vi har modtaget dokumentation for dine pasningsudgifter. Dokumentationen skal opgøres per måned. Forventet ekspeditionstid er ca. 14 dage.

Der kan ikke ydes tilskud såfremt:

• Barnet er optaget i et dagtilbud eller i en privat daginstitution.
• Barnet passes af en aupair.
• Barnet passes af dets forældre.

Har barnet behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan kommunen beslutte, at der ikke kan ydes tilskud.

For forældre på barselsorlov

Hvis du som forældre modtager barselsdagpenge, kan der i særlige tilfælde ydes tilskud til pasning af barnet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med din sygdom, flerlingefødsel, udskudt barselsorlov eller ved delvist genoptagelse af arbejdet. I hvert tilfælde foretages der en konkret vurdering.

Du kan søge om tilskud til forældrebetalingen selv om du afholder barsels- eller børnepasningsorlov med et af dine øvrige børn.

Hvis du ønsker pasning af dagplejelignende karakter

Du skal selv skabe kontakt til en privat børnepasser. Sammen skal I aftale arbejdsforhold og vilkår som eksempelvis den månedlige betaling, betaling under sygdom, ferie, pasningstider, pasningssted og opsigelsesvarsel. Det skal fremgå af pasningsaftalen, at der er tale om en privat pasningsordning. Aftalen skal godkendes af Gentofte Kommune inden pasningen starter.

Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en ansøgning, der skal underskrives af jer begge og indsendes til os, sammen med pasningsaftalen. Download ansøgning. Indsend ansøgning og pasningsaftale via NemID, Att. Dagtilbud, Private Pasningsordninger

Til brug for udbetaling af tilskud, indsend venligst dokumentation for forældrebetalingen. Download skema

Når vi har godkendt din ansøgning, vil en tilsynsførende konsulent kontakte dig for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet sammen med børnepasseren. Såfremt børnepasseren og pasningsstedet ikke er godkendt af beliggenhedskommunen, skal disse godkendes inden opstartsmødet. Konsulenten fører jævnligt tilsyn hos den private børnepasser med fokus på det sproglige, de pædagogiske og de sikkerhedsmæssige forhold i ordningen.

Pr. 1. juli 2017 er det et krav, at hovedsproget i en privat pasningsordning er dansk. Det forudsættes at børnepasseren ved godkendelsen kan dokumentere eksempelvis at have gennemført 9. klasses afgangsprøve i dansk med mindst karakteren 02, bestået prøve i dansk 2 eller et tilsvarende niveau. Gentofte Kommune kan dispensere for kravet såfremt kommunen vurderer, at der er særlige grunde til, at der kan tales et andet sprog end dansk. En dispensation gives i forbindelse med godkendelse af ordningen.

For yderligere information kontakt venligst Dagtilbud på tlf. 3998 5000.

Hvis du ønsker pasning af institutionslignende karakter

Alle institutioner under private pasningsordninger skal godkendes af beliggenhedskommunen. I Gentofte Kommune har vi en godkendt institution under den private pasningsordning. Institutionen har engelsk som hovedsprog.

Rygaards International School
Bernstorffsvej 54
2900 Hellerup
Tlf. 3962 1053
www.rygaards.com
admin@rygaards.com

Der skal foreligge en pasningsaftale mellem forældre og institutionen, hvoraf det fremgår, at ordningen er en privat pasningsordning. Aftalen skal godkendes af Gentofte Kommune inden pasningen starter. Pasningsaftalen bedes vedlagt ansøgningen. Download ansøgning. Indsend ansøgning og pasningsaftale via NemID, Att. Dagtilbud, Private Pasningsordninger

Til brug for udbetaling af tilskud, indsend venligst dokumentation for forældrebetalingen. Download skema

Hvis du ønsker at benytte en institution beliggende udenfor Gentofte Kommune, bedes du kontakte beliggenhedskommunen, for at sikre dig at institutionen er godkendt. Kopi af godkendelsen fremsendes til Gentofte Kommune sammen med øvrige dokumenter ligeledes via NemId. Att. Dagtilbud, Private Pasningsordninger.

For yderligere information kontakt venligst Dagtilbud på tlf. 3998 5000.