Hjemmeundervisning

Folkeskoleloven giver mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis særlige omstændigheder taler for, at hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud.

I Danmark er der pligt til, at alle børn modtager undervisning.
Undervisningen skal ske iflg. bestemmelserne i Folkeskoleloven eller Lov om Frie Grundskoler. Langt den overvejende del af børnene i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gå i enten den lokale folkeskole eller en anerkendt friskole eller privatskole.

Opstart af hjemmeundervisning:

Opstart af hjemmeundervisning kræver, jf. Bekendtgørelse af Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 34, stk. 1, at forældrene skal meddele dette skriftligt til Gentofte Kommune, inden undervisningen begynder.
Meddelelsen skal indeholde:
• Oplysning om hvilke børn der hjemmeundervises
• Hvor undervisningen foregår
• Hvem der skal undervise børnene
Meddelelse om opstart af hjemmeundervisning sendes til: Skoleindskrivning@gentofte.dk

Undervisningen:

Undervisningen skal, jf. Grundlovens § 76, stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Hjemmeundervisning hører under Bekendtgørelse af Lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Undervisningen skal følge anbefalingerne i Vejledning nr. 145 af 23. juli 2001: Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.

Opfølgning og tilsyn på hjemmeundervisning:

Senest 6 uger efter skriftlig meddelelse tages der kontakt til familien for at snakke om undervisningen.

Tilsyn:

Gentofte Kommune fører, jf. Bekendtgørelse af Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 35, tilsyn med hjemmeundervisningen. Der gennemføres tilsyn mindst en gang årligt.

Gennemførelse af tilsynet:

Tilsynet gennemføres ved afholdelse af besøg, der hvor barnet hjemmeundervises. I særlige tilfælde kan tilsynet dog – efter anmodning fra hjemmeunderviser – gennemføres andet sted.
Der afholdes som minimum test én gang om året i dansk, matematik og engelsk. Den der har varetaget hjemmeundervisningen leder testen, efter aftale med tilsynsførende. Der føres tilsyn under selve prøveafholdelsen og resultatet vurderes af tilsynsførende.
Tilsynet føres derudover ved:
• Overværelse af undervisningsforløbet
• Gennemgang af konkret dokumentation for undervisningen
(anvendt undervisningsmateriale, udførte opgaver, logbog over aktiviteter m.m.)
• Samtale med barnet
• Vurdering af standpunkt
• Vurdering af elevens alsidige udvikling.
Der udarbejdes et notat efter hvert tilsyn. Notatet sendes til hjemmeunderviser.

Vurdering af hjemmeundervisningen:

Det vurderes om hjemmeundervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skønnes det at undervisningen ikke har været forsvarlig orienteres hjemmeunderviseren om, hvor der er mangler, og om at der afholdes en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig herefter er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 2.
Hvis det ved gentagne tilsyn er vurderet, at undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan der fritages for tilsynet. Hjemmeunderviser orienteres.