Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

I Gentofte ønsker vi, at børn og unge, der har behov for en særlig pædagogisk indsats som en del af deres skoleforløb får denne, så tæt på deres nærmiljø, som muligt og altid med udgangspunkt i den enkeltes behov. Derfor finder den særlige indsats som udgangspunkt sted på kommunens folkeskoler.

Hvis et barn eller en ung har behov for en mere vidtgående støtte, kan barnet på baggrund af en individuel vurdering visiteres til et af kommunens kompetencecentre, kommunens egen specialskole Søgårdsskolen, en gruppeordning eller en anden specialskole uden for kommunen.

De mest sårbare børn og unge kan visiteres til et skole-dagbehandlingstilbud. Det kan du læse mere om nedenfor.

Kompetencecentre

Kommunens kompetencecentre tilbyder en specialpædagogisk bistand til den almindelige undervisning for de børn og unge, der har brug for særlig opmærksomhed i forhold til deres vanskeligheder.
De tre kompetencecentre er placeret på tre af kommunens folkeskoler, Skovgårdsskolen, Hellerup skole og Gentofte skole. Der er gennemsnitligt ca. 15 elever tilknyttet hvert kompetencecenter. Eleverne er primært i en almen klasse på skolen, men modtager derudover særligt tilrettelagt specialundervisning fra medarbejdere i skolens kompetencecenter. Kompetencecentrene tilbyder op til 9 ugentlige timers specialpædagogisk støtte pr. elev. 

Søgårdsskolen

Søgårdsskolen er kommunens specialskole. Der er tale om børn og unge med behov for vidtgående specialundervisning. Børnene og de unge visiteres til Søgårdsskolen via Skolevisitationsudvalget.

Specialtilbud udenfor kommunen

Hvis barnet eller den unge har brug for en specialpædagogiske indsats, der ikke kan tilbydes via kommunes tilbud, kan barnet eller den unge blive visiteret til særlige specialskoler eller gruppeordninger beliggende på en almen folkeskole uden for kommunen.

Skole-dagbehandlingstilbud 

De mest sårbare børn kan visiteres til et skole-dagbehandlingstilbud. Dette sker i samarbejde med barnets sagsbehandler på baggrund af en Børnefaglig undersøgelse. 
I kommunen har vi Søstjernen, som er en afdeling under Søgårdsskolen. 

Skolevisitationsudvalget

Skolevisitationsudvalget i Gentofte Kommune visiterer til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand over 9 timer pr. uge.  
Indstilling til Skolevisitationen sker i samarbejde mellem forældre, skoleledelse og PPR. Ifølge folkeskoleloven skal der udarbejdes en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV), der skal ligge til grund for visitationsudvalgets vurdering af barnets behov. 

Inkluderende fællesskaber i folkeskolen

Vi ønsker, at flest mulige børn og unge skal have glæden ved at være en del af fællesskabet i den almindelige folkeskole. Derfor er der fokus på i videst muligt omfang at støtte barnet eller den unge i folkeskolen. Hvis et barn får behov for en særlig pædagogisk indsats, er der mulighed for at støtte det enkelte barn, grupper af børn eller hele klassen. Det kommer an på behovet.

Skolen tilrettelægger den særlige pædagogiske indsats sammen med forældre, barnet eller den unge og rådgivere fra PPR. Der foretages en grundig analyse og vurdering af behovet for at sikre, at indsatsen imødekommer barnets behov og afhjælper vanskelighederne på den bedste måde.

Der er stor opmærksomhed på at skabe en ramme fællesskaber i folkeskolen, hvor der er plads til forskellighed. Afsættet er Gentofte Kommunes Strategi for fællesskaber for børn og unge og anbefalinger fra Opgaveudvalget for specialundervisning:

Læs anbefalinger fra Opgaveudvalget for Specialundervisning (PDF)

Opgaveudvalg Specialundervisning på skoleområdet

Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet har udarbejdet anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan skabe endnu bedre vilkår for den forskellighed, der er et potentiale for alle skoler.

Det handler i høj grad om dialog, åbenhed og tæt samarbejde mellem skole, forældre og elever når opgaveudvalget peger på anbefalinger til, hvordan man kan skabe fællesskaber med plads til forskellighed.

Udvalget har identificeret de væsentligste dilemmaer, der dagligt udfordrer hverdagen i skolen, og som skoler og skolebestyrelser kan bruge til at kick-starte dialogen om, hvordan man på den enkelte skole fortsat udvikler fællesskaber med forskellighed.

Opgaveudvalget har udarbejdet en vifte af handlingsmuligheder og lægger bl.a. op til:

  • At de specialpædagogiske kompetencer bruges på tværs af skolerne 
  • At hver enkelt skole udarbejder planer for håndtering af forældres bekymringer i forhold til specialundervisning 
  • At samarbejdet med elevråd og mellem elevråd styrkes 
  • At et fortsat fokus på arbejdet med specialundervisning sikres ved etablering af et advisory board eller lignende.

Læs mere i Handlingskataloget - Specialundervisning (PDF).

Her på siden kan du løbende følge Gentoftes arbejde med realiseringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget.

Læs artiklen om opgaveudvalget i Gentofte Lige Nu, februar 2018 (side 4, "Fællesskaber med plads til forskellighed") - Z-Mags version

Læs artiklen om opgaveudvalget i Gentofte Lige Nu, februar 2018 (side 4, "Fællesskaber med plads til forskellighed") - PDF 

Mere information

Ifølge lovgivningen kan der gives specialundervisning eller iværksættes en særlig pædagogisk indsats overfor børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Læs om specialundervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside.