0 til 6 år flersprogede småbørn

Kommunen prioriterer at integrere flersprogede børn i dagtilbud for at forberede barnet på skolestart.

Formålet er at styrke barnets dansksproglige udvikling samt at understøtte barnets/familiens integration. Det betyder, at vi tilstræber, at samtlige flersprogede børn kommer i dagtilbud, inden de påbegynder skolegangen.

Sprogstimluering

Ifølge Dagtilbudslovens § 11 skal alle flersprogede børn ved treårsalderen modtage sprogstimulering, hvis de skønnes at have behov for det.

Flersprogede børn med flygtningebaggrund

Vi lægger vægt på, at flersprogede børn får de bedste betingelser for at blive integreret i daginstitutionen. Derfor tildeles institutionen ekstra ressourcer til at modtage et flersproget barn med flygtningebaggrund. Der gives ekstra ressourcer hele det første år, barnet er i daginstitutionen. Ressourcerne anvendes til indkøring af det enkelte barn i daginstitutionen, og til etablering af forældresamarbejdet, for at fremme barnets/familiens integrationsproces.

Tale-hørepædagogisk bistand til flersprogede småbørn

Den tale-hørekonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet giver råd og vejledning i arbejdet med børnene og i samarbejdet med forældrene. Det er lederen af daginstitutionen, der har til opgave at tage kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Fokus på udvikling 

Gentofte Kommune arbejder hele tiden på at gøre indsatsen overfor flersprogede børn endnu bedre. Der tilrettelægges kurser og temadage for pædagoger, der arbejder med de flersprogede børn i dagtilbud.