Klubrumspuljen

Klubrumspuljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i Gentofte Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og inventar (herunder specialinventar), som er en forudsætning for, at en aktivitet kan gennemføres.

Hvis ansøgningen kan medføre konstruktive ændringer på en bygning ejet af Gentofte Kommune, skal Gentofte Ejendomme have mulighed for at gennemgå ansøgningen, inden ansøgningen fremsendes til Fritid. Torsten Freund fra Gentofte Ejendomme kan kontaktes på tfe@gentofte.dk.

Den samlede klubrumspulje er årligt kr. 2 mio. Der kan maksimalt søges om 1/4 af puljens størrelse. Dvs. 500.000 kr. eksklusiv moms.

Der ydes tilskud til både kommunalt og privatejede idrætsanlæg.

Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Ansøgningerne behandles af Sammenslutningen af Idrætsklubber i Gentofte Kommune (SIG) og Kultur, Unge og Fritid 10-14 dage efter ansøgningsfristen. Gentofte Ejendomme er facilitator på det bygnings- og indretningsmæssige samt referent for udvalget.

Der forventes en medfinansiering fra klubbernes side på minimum 30 %.

Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges til, hvad formålet er, og hvad den forventede effekt vil være. I forbindelse med ansøgningen, skal der være indhentet tilbud, som er vedlagt som bilag. Ansøges der om støtte på over 50.000 kr., skal der indhentes to tilbud.

Klubrumsudvalget behandler de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

  1. Projekter, der er en forudsætning for ansøgernes primære aktiviteter, det vil sige at idrætsaktiviteterne ikke kan gennemføres uden at de ansøgte projekter realiseres.
  2. Projekter, der er en forudsætning for at udvide klubbens primære aktiviteter, som følge af stigende medlemstilgang blandt børn.
  3. Projekter, der forbedrer rammer og muligheder for at fastholde og tiltrække unge mellem 14- 25 år.
  4. Projekter, der kan forbedre kvaliteten i eksisterende idrætsaktiviteter og rammerne omkring dem

Ansøgningen sendes til Kultur, Unge og Fritid på mailadressen fritid@gentofte.dk

Husk at vedlægge indhentet tilbud i ansøgningen.

 

 

 

 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,