Integrationsydelse

På denne side kan du læse om dine muligheder for forsørgelse, mens du følger introduktionsprogrammet.

Er du flygtning, der følger et introduktionsprogram, er der mulighed for få integrationsydelse.

En betingelse for at modtage integrationsydelse er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer i hovedtræk, at du skal tage imod rimeligt tilbud om arbejde, deltage i integrationsprogrammets tilbud og aktivt søge at udnytte dine arbejdsmuligheder. 

Integrationsydelsens størrelse

Der findes fire forskellige slags satser for integrationsydelsen, og er bestemt ud fra din familietype.

Ydelser for 2017:

  • Enlig forsørger: Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud får 12.211 kr. om måneden før skat 
  • Forsørger: Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud får 8.546 kr. om måneden før skat
  • Ej forsørger: Person der er ej forsørger, over- eller under 30 år og udeboende får 6.103 kr. om måneden før skat
  • Ung hjemmeboende: Person der er ej forsørger, under 30 år og hjemmeboende 2.631 kr. om måneden før skat
  • Dansktillæg: op til 1.541 kr. om måneden før skat. Dansktillægget gives ved bestået prøve i Dansk 2.

Retten til integrationsydelse frafalder, hvis du kan forsøge dig selv dvs. hvis du har arbejde eller formue, eller hvis du har mulighed for at blive forsørget af andre. Dette gælder eksempelvis familiesammenførte udlændinge, som forsørges af deres herboende ægtefælle. 

Flytning til anden kommune

Hverken integrationsloven eller anden lovgivning indeholder forbud mod, at du kan flytte fra den kommune, hvor du er begyndt på et integrationsprogram.

Efter integrationsloven er det en betingelse for, at du kan fortsætte din deltagelse i et integrationsprogram i en anden kommune, at tilflytningskommunen har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet.
Hvis tilflytningskommunen ikke har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet, kan det få konsekvenser for din kontanthjælp.

Vær opmærksom på... 

Den kommune, hvor du flytter til, skal overtage ansvaret for programmet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for dit integrationsforløb, eller hvis særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor.

Kommunens afgørelse af, om der foreligger sådanne særlige integrationsmæssige eller personlige forhold, skal ske på grundlag af en samlet vurdering af den enkeltes forhold.

Som eksempler på sådanne særlige tilfælde kan nævnes, at du opnår beskæftigelse eller optagelse på en uddannelse i en anden kommune, som der ikke umiddelbart er transportmuligheder til. Tilflytningskommunen er ikke forpligtet til at finde en bolig til dig.

 

Ansvarlig for siden:

Ydelsescenter
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39980000,