Støtte i hverdagen

Der er forskellige muligheder for at få støtte eller hjælp til at klare de af hverdagens aktiviteter og udfordringer, som du ikke selv kan klare.

Har du et handicap, en psykisk sygdom eller har du andre sociale problemstillinger, så kan kommunen tilbyde dig hjælp og støtte til at få livet og hverdagen til at hænge sammen, uden du behøver at skifte bolig. Tilbuddene gives for at understøtte dine muligheder for en selvstændig tilværelse på egne præmisser.

Socialpædagogisk støtte

Gentofte Kommune kan tilbyde dig støtte, vejledning og optræning af færdigheder, så du kan klare dig i egen bolig. Støtten kan f.eks. bestå i hjælp til indkøb, madlavning, opbygge netværk og ledsagelse til offentlige instanser. Støtten kan foregå i eget hjem eller som gruppeforløb og kan være af kortere eller længere varighed. Formålet med støtten er at hjælpe dig til at blive boende i din bolig og klare daglige gøremål samt at give støtte til at etablere og vedligeholde sociale kontakter.

Akut psykisk hjælp

Akutilbuddet er for dig, der er psykisk syg og oplever en akut krise. Akutilbuddet tilbyder støtte ved både personligt fremmøde eller henvendelse pr. telefon, sms eller mail på hverdage ml. 16-8 og døgnet rundt i weekenden.

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp omfatter praktisk hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb eller personlig pleje som personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, bad, indtagelse af mad og drikke samt medicinering.

Borgerstyret Personlig Assistance

Har du et omfattende hjælpebehov og kan du fungere som arbejdsleder for hjælpere, som du selv har ansat, er Borgerstyret Personlig Assistance måske den rette støtteordning for dig.

Hjælpemidler

En særlig boligindretning, en handicapbil eller andre hjælpemidler kan betyde, at du kan klare flere af hverdagens aktiviteter selv.

Terapi og træning

Du kan få tilbud om fysio- og ergoterapi på Center for specialterapi. Der er også mulighed for vedligeholdelses- eller genoptræning, hvis du har svært ved at klare daglige gøremål på grund af et erhvervet handicap. Snoezelhuset er et sanseoplevelseshus, hvor formålet er at give brugeren nogle gode sanseoplevelse og afhjælpe eventuelle sanseproblemer.

Ledsagerordning

For at skabe lige muligheder for menneskers deltagelse i kultur- og samfundsliv kan du, som har et handicap, få en ledsager i op til 15 timer om måneden.

Støttekontaktperson

Støtte- og kontaktpersonordningen er for dig der har en psykisk sygdom eller eksempelvis har et misbrug. Der er tale om en opsøgende indsats, hvor en støtteperson prøver at få kontakt med borgere med særlige problemer og få iværksat den støtte, der kan få livet på rette spor igen.

Økonomisk støtte til merudgifter

Du har mulighed for at søge om tilskud til de nødvendige merudgifter, du har i dagligdagen som følge af din funktionsnedsættelse.

Du kan læse mere om de enkelte hjælpe- og støtteordninger på undersiderne eller på www.borger.dk. Du er velkommen til at søge rådgivning hos Social og Handicap Myndighed. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,