Mere bevægelse i børnehavebørns hverdag

Ti daginstitutioner i Gentofte Kommune sætter øget fokus på systematisk at lege sig til mere bevægelse i børnenes hverdag. Pilotprojektet er startet i maj 2011 og løber året ud.

Det er helt naturligt for børn i børnehavealderen at lege og bevæge sig. Der er dog stadig store udfordringer på dette område. Børn i dag er i dårligere form end for tyve år siden. Ca. hvert 7. barn i Danmark er overvægtigt og to ud af tre 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bevæge sig 60 min. hver dag.

I Gentofte Kommune har ca. 1/3 (32 %) af alle børn ved indskolingen bemærkninger til et eller flere områder af deres motoriske udvikling, ifølge databasen ”Børns Sundhed”, der indeholder data fra sundhedsplejerskernes undersøgelser.

Det er en udvikling Gentofte Kommune gerne vil vende, da bevægelse er afgørende for børns sundhed. Bevægelse styrker ikke kun børns motorik, der er også en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som er en forudsætning for læring. Bevægelse styrker børns koncentration og har fx betydning for sprogstimulation.

Flere af Gentofte Kommunes daginstitutioner arbejder allerede systematisk med motorik fx via 4. års screeninger. Andre institutioner har ikke vægtet dette område så højt.

Formål

At børn på 3-6 år i Gentofte Kommune er alderssvarende motorisk udviklede og fysisk aktive svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er projektets intention at gøre bevægelse til et let valg i institutionernes hverdag, at skabe sunde bevægelsesvaner blandt børnehavebørnene og få bevægelse integreret i institutionernes kultur.

Legeposen – omdrejningspunktet for børns leg og bevægelse

Der er udviklet en Legepose, som indeholder 12 lege inkl. rekvisitter, der skal inspirere børn, pædagoger og forældre til leg og bevægelse. Legene kan gennemføres dagligt af alle voksne – selv vikaren – på ca. 15 min. De 12 lege er udvalgt, så de matcher netop de udfordringer, der fremgår af sundhedsplejerskernes indskolingsundersøgelse.

Projektet blev startet i de 10 institutioner i maj, hvor børneteatret Rumlerikkerne opførte teaterstykket ”Rumlerikkerne i slikbøvsens land”. Et teaterstykke der inspirerer børn til at træffe sunde valg.

Projektet understøtter de øvrige aktiviteter på børneområdet i Gentofte Kommune, herunder indsatsområdet ”Overgange i Børns Liv" ved at lette overgangen mellem dagtilbud og skole.

Projektet er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge og Fritid samt Børneulykkesfonden.

Forældre

Som et led i projektet gennemføres en undersøgelse af forældres brug af byrummet til fremme af deres børns motorik og fysiske aktivitet, herunder forældres behov for fx inspiration til lege, der stimulerer børns motorik. Den indsamlede viden vil blive drøftet med relevante områder i Gentofte Kommune, fx Kultur og Bibliotek og Teknik og Miljø, med henblik på at vurdere eventuelle videre tiltag.

Evaluering

Projektet evalueres i september (midtvejs) og ultimo november (slutevaluering) af Forebyggelse og Sundhedsfremme. Børn, Unge og Fritid vurderer på baggrund af evalueringens resultater om projektet skal implementeres i flere daginstitutioner i kommunen.

De 10 deltagende institutioner er:

Blomsterhaven, Dragen, Egegården, Elmegårdens Børnehave, Hellerup Ny Børnehave, Kirsebærgården, Lundegård, Ribisgården, Troldehøj og Tryllefløjten.

Finansiering

Projektet er støttet af Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune.

Vil du vide mere

Kontakt Forebyggelse og Sundhedsfremme på forebyggelseogsundhedsfremme@gentofte.dk