Indretning og drift af virksomhed

For at mindske de miljømæssige gener fra virksomheder er der en række retningslinjer i forhold til indretning og drift af virksomheder i Gentofte Kommune.

Også virksomheder der ikke er underlagt regelmæssigt miljøtilsyn fra kommunen, kan have nogle miljømæssige konsekvenser. Allerede i indretningen og etableringen af virksomheden kan nogle af disse påvirkninger afhjælpes, ligesom de også bør indtænkes i den daglige drift.

For at imødekomme og reducere nogle af disse miljømæssige konsekvenser, har Natur og Miljø udarbejdet vejledninger til udvalgte brancher og erhverv. Andre brancher er omfattet af anden lovgivning end Miljøbeskyttelsesloven, nemlig benzin og dielselanlæg.

Forskrift for udførsel af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Gentofte Kommune har udarbejdet en forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften udstikker reglerne for støj, støv og arbejdstider ved bygge- og anlægsarbejder i Gentofte Kommune. Forskriften findes her på siden under dokumenter.

Almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, som udføres inden for de almindelige arbejdstider (mandag-fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00) og som overholder de øvrige krav i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal ikke anmeldes til Natur og Miljø i Gentofte Kommune.

Hvis du ønsker at lave noget, som går ud over kravene i kommunens forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, skal du søge om dispensation hertil hos Natur og Miljø i Gentofte Kommune iht. kapitel 4 i forskriften.

Du skal naturligvis stadig søge om byggetilladelse, anmelde farligt affald m.v. 

Benzin- og dieselsalgsanlæg

Benzinstationer og lignende anlæg er ikke anmeldepligtige men kan alligevel udgøre en stor risiko for jord og grundvand. Derfor skal benzinstationer indrettes og drives efter reglerne i "Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg" (bek. nr. 555 af 9. juni 2001).

Restauranter og lignende

Ved etablering af virksomhed, som omfatter madtilberedning, skal retningslinjerne i kommunens vejledning til restaurationer m.m. følges. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af erfaringer i blandt andet Gentofte Kommune, hvor borgere flere steder bor ovenover eller ved siden af restaurationer. Dette kan føre til miljømæssige gener i form af lugt og støj.

Tandklinikker

Ved etablering af en tandklinik skal retningslinjerne i kommunens vejledning til tandklinikker følges. Vejledningen finder du via linket nederst på siden.

Virksomhed uden anmeldelsespligt

Ved etablering af f.eks. kontor-, forretning- eller lagervirksomhed er der ikke krav om anmeldelse eller godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

I tvivlstilfælde kontakt Natur og Miljø.

Opbevaring af farlige råvarer

For gode råd om opbevaring af farlige råvarer og produkter læs pjecen herunder dokumenter.