Miljøtilsyn med virksomheder

Ved et miljøtilsyn undersøges det, om der er problemer med spildevand, affald, jordforurening, luft eller støj, og kommunen griber ind med påbud, forbud og indskærpelser, når det er nødvendigt.

Natur og Miljø fører miljøkontrol med alle tilsynspligtige virksomheder i kommunen, bortset fra nogle få meget store og komplicerede virksomheder, som varetages af staten.

Tilsynsplan for virksomheder

I 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder.

Gentofte Kommunes tilsynsplan 2017-2020 fortæller virksomheder og borgere, hvordan Natur og Miljø fører miljøtilsyn med virksomheder.

Formålet med tilsynsplanen og miljøtilsyn er at forebygge forurening og sikre, at virksomhederne overholder miljølovgivningen.

Tilsynsplanen skal give mere åbenhed, så borgere og virksomheder får indblik i, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører miljøtilsyn.

Tilsynsplanen indeholder:

  • Mål for miljøtilsyn i Gentofte Kommune
  • Handlinger for at forebygge forurening, sikre høj kvalitet af tilsynene og god dialog med virksomhederne 
  • En liste over virksomhedstyper, som er omfattet af planen 
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen 
  • En beskrivelse af samarbejde med andre myndigheder 
  • Kort, der viser kommunens erhvervsområde

Offentliggørelse af tilsynsnotater

Natur og Miljø skal pr. den 7. juli 2015 offentliggøre et tilsynsnotat efter miljøtilsyn på Gentofte Kommunes virksomheder.

Tilsynsnotaterne indeholder generelle oplysninger om virksomheden og eventuel jordforurening på virksomhedsgrunden, samt om der er givet indskærpelser, påbud m.v. i forbindelse med miljøtilsynet.

Tilsynsnotaterne for miljøtilsyn på kommunens virksomheder offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, gør opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger om virksomhederne, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Indberetning af miljøtilsyn

Natur og Miljø skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn og miljøgodkendelser hos kommunens virksomheder og husdyrbrug.

Indberetningen skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. april det følgende år og offentliggøres herefter på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration.