Temalokalplan for hegning

Forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning er i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2020 til og med den 3. februar 2021.

Formålet med lokalplanforslaget er at sikre et grønt vejbillede.

Lokalplanforslaget regulerer fremtidige levende og faste hegn langs vej. Lokalplanen regulerer ikke eksisterende, lovlige hegn eller hegn mellem nabogrunde.

Lokalplanforslaget fastsætter at levende hegn skal plantes minimum 0,40 m fra vej.

I henhold til lokalplanforslaget, må faste hegn ikke opføres højere end 1 m, hvis de er placeret nærmere end 1 m fra vejen. Hvis faste hegn placeres mellem 1 og 5 m fra vej, må de opføres med en højde på op til 1,80 m og skal i overvejende grad dækkes af beplantning.

Derudover kan der efter Kommunalbestyrelsens tilladelse som erstatning for eksisterende, lovlige hegn, etableres nye hegn med samme omfang, placering, materialer og farver.
 

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. november 2020 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning i offentlig høring.

 

Se forslaget her

Se Forslag til Lokalplan 423

 

Borgermøde

Af hensyn til de fortsat skærpede anbefalinger i forbindelse med covid-19 må Gentofte Kommune desværre aflyse det digitale borgermøde om ’Forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning’, som skulle have været afholdt den 19. januar 2021.  

Afviklingen af mødet vil forudsætte fysisk tilstedeværelse af faglige medarbejdere og teknikere med flere og kan dermed ikke overholde myndighedernes anbefalinger om maksimalt antal forsamlede personer. 

I høringsperioden frem til den 3. februar 2021 er det som altid muligt at orientere sig i høringsmaterialet samt indsende kommentarer og høringssvar via kommunens hjemmeside.

 

Høringsfrist den 3. februar 2021

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder øverst på siderne i den digitale plan. 

Se Indkomne kommentarer til forslaget.

 

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. 

Lokalplanen regulerer udelukkende hegning. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Læs om Klage i forbindelse med miljøvurdering.

Læs om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 2. december 2020, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 2. december 2021.

Læs om Midlertidige retsvirkninger.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,