Vedtægter for Handicaprådet i Gentofte Kommune

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2006.

I henhold til § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. ændringslov nr. 574 af 24. juni 2005, fastsættes følgende:

§ 1. Handicaprådets formål og opgaver

Handicaprådet har følgende formål og opgaver:
- at rådgive Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og at drøfte og følge indholdet og udformningen af Gentofte Kommunes politik på handicapområdet,
- at formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap,
- at beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for handicappede, dvs. ud over sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.,
- at holde løbende kontakt til de handicappede, således at deres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt,
- at sørge for, at kommunens handicappede får den bedst mulige orientering om forhold, der har betydning for dem,
- at udtale sig om de årlige budgetter for handicapområdet, så der bliver mulighed for tilkendegivelser på relevante tidspunkter i budgetforløbet,
- at udtale sig nærmere om ændringer på handicapområdet, og
- at give opbakning til frivillige initiativer.
Stk. 2. Handicaprådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål.
Stk. 3. Rådet er undergivet forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om alle forslag, der vedrører de handicappede. Det samme gælder udvalg, som Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til. Rådet skal høres i god tid, inden Kommunalbestyrelsen/udvalget træffer endelige beslutninger. Socialudvalgets dagsordener og referater tilsendes Handicaprådet.
Stk. 5. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

§ 2. Handicaprådets sammensætning m.v.

Handicaprådets 10 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen. Heraf udpeges 5 af medlemmerne efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. De øvrige 5 medlemmer skal udpeges blandt personer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert af rådets medlemmer. Stedfortræderen deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
Stk. 3. Rådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.
Stk. 4. De Samvirkende Invalideorganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af rådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder.
Stk. 5. Rådets formand og næstformand vælges af og blandt rådets medlemmer på rådets første møde, jf. § 4.
Stk. 6. Social & Sundhed stiller mødelokale til rådighed for Handicaprådet og yder i fornødent omfang sekretærbistand for rådet.
Stk. 7. Gentofte Kommune afholder udgifterne ved rådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

§ 3. Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådets første funktionsperiode er 1. april 2006 til 31. december 2009. Herefter følger rådets funktionsperioder den kommunale valgperiode.

§ 4. Handicaprådets konstituerende mød

Social & Sundhed indkalder til det nyvalgte Handicapråds første møde. Mødet afholdes forud for rådets tiltrædelse af ny funktionsperiode.
Stk. 2. Mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af Handicaprådet, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.
Stk. 3. Handicaprådet vælger selv sin formand. Den nyvalgte formand overtager ledelsen af mødet.
Stk. 4. På mødet vælges endvidere rådets næstformand.

§ 5. Forretningsorden m.v.

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller Kommunalbestyrelsens initiativ.

§ 6. Vedtagelse og ikrafttræden 

Denne vedtægt er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2006, og træder i kraft den 1. april 2006. Reglerne i § 2, om udpegning af medlemmer og stedfortrædere til rådet træder dog i kraft straks, ligesom reglerne i § 4 om rådets konstituerende møde træder i kraft den 1. marts 2006.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,