Hvilke sager behandler Huslejenævnet ikke?

Det er ikke alle lejemål eller alle tvister, som huslejenævnet er tillagt kompetence til at behandle. Nedenfor følger en angivelse af lejemål og tvister, som nævnet ikke kan behandle. Angivelsen er ikke udtømmende.

Huslejenævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber.

Huslejenævnet behandler heller ikke sager om leje af lejligheder, der lovligt udelukkende benyttes til erhverv. For lejemål indgået før 13. juni 2010 gælder, at hvis den lejer, der er angivet i lejeaftalen, er en juridisk person (virksomhed), finder erhvervslejelovens bestemmelser anvendelse, og lejemålet falder uden for huslejenævnets afgørelseskompetence, også selvom lejemålet er udlejet til beboelse.

Udlejede kælderrum og/eller garager, der udlejes på en selvstændig kontrakt (dvs. lejemålet er ikke en del af boliglejekontrakten), betragtes som erhverv og falder ligeledes uden for huslejenævnets kompetence.

Huslejenævnet kan ikke træffe afgørelse om opsigelse eller ophævelse af lejemål, om bytte eller fremleje og om lejens størrelse inden lejeaftalen er indgået.

Huslejenævnet kan ikke træffe afgørelse om erstatning eller lejenedslag for vedligeholdelsesmangler, før udlejer har overskredet en af nævnet fastsat frist til at få bragt forholdene i orden, og huslejenævnet kan heller ikke træffe afgørelse om udlejers betaling af lejers udlæg for arbejder, som nok henhører under udlejers forpligtelser, men som lejer har fået udført og betalt.

Nævnet kan heller ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat eller en retshjælp for at få hjælp.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,