Forhåndsgodkendelser

Huslejenævnet kan ikke fastsætte eller vurdere lejen for et lejemål, medmindre der foreligger en konkret tvist mellem lejer og udlejer. Som en undtagelse til denne regel kan en udlejer, inden han påbegynder forbedringsarbejder, bede nævnet om en forhåndsgodkendelse af lejen efter arbejdernes udførelse.

Udlejer kan, inden han gennemfører forbedringer og lejeforhøjelser herfor, gå til huslejenævnet for at få en forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen inden arbejdernes iværksættelse. Udlejer skal til brug for nævnets vurdering lave et projektmateriale vedrørende de påtænkte arbejder og komme med en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen, og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Samtidig med, at udlejeren indbringer sagen for huslejenævnet, skal han fremsende oplysning om forbedringsarbejdets art og en angivelse af lejeforhøjelsens forventede størrelse til de berørte lejere.

Lejerne er ikke part i en huslejenævnssag om forhåndsgodkendelse, og lejerne skal derfor ikke partshøres over det af udlejer fremsendte projektmateriale. Huslejenævnet sender dog almindeligvis en orienteringsskrivelse til lejerne om sagens rejsning.

Idet lejer ikke er part i sagen, er det huslejenævnet, der skal indstævnes, såfremt en afgørelse om forhåndsgodkendelse ankes.  

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,