Husordenovertrædelser

En lejer må ikke udvise en adfærd, som er til gene for andre i ejendommen og/eller i strid med husordenen eller lejekontrakten. De typiske eksempler herpå er ulovligt husdyrhold eller støjende adfærd. Udlejer kan ved sådanne husordensovertrædelser indbringe sagen for huslejenævnet.

Huslejenævnet kan behandle sager om husordenovertrædelser. Huslejenævnet har tre afgørelsesmuligheder:

  • Huslejenævnet kan afvise sagen, enten fordi huslejenævnet ikke vurderer, at udlejer har løftet sin bevisbyrde for overtrædelsen eller fordi der kræves en bevisførelse, der ikke kan finde sted ved nævnet
  • Huslejenævnet kan tildele lejer en advarsel
  • Huslejenævnet kan gøre lejemålet betinget.

Ved udlejers indbringelse af en sag om husordenovertrædelse er det en forudsætning, at udlejer har afgivet gentagne påmindelser til lejer om at bringe forholdet/overtrædelsen til ophør med korrekt henvisning til hjemmelsgrundlaget.

Ved huslejenævnets behandling af sager om husordenovertrædelser tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig fra Gentofte Kommune.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,